Španielsko Španielsko

 • Cestovné doklady

  V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie/EHP, sa každý štátny príslušník SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EÚ (tzv. voľný pohyb osôb), a to na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES, ktorý stanovuje, že "každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zotrvávať na území členských štátov".  

  Občan SR môže vstupovať a zotrvávať na území ostatných členských štátov EÚ bez zvláštnych obmedzení, a to len na základe platného cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti. Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačnej karty vydané po roku 1993, tzn. od vzniku Slovenskej republiky.  

  Právo pobytu môže byť obmedzené len v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia.  

  Pri cestách do Španielska teda predložia platný cestovný doklad (cestovný pas SR alebo občiansky preukaz SR), ak cestujú lietadlom. Pri ceste vlakom alebo automobilom predloží občan svoj cestovný doklad pri vstupe do schengenského priestoru. Vo vnútri schengenského priestoru už nie sú hraničné kontroly. Pri ceste námornou dopravou do Španielska (napr. loďou z Maroka) budú cestovné doklady kontrolované v príslušnom španielskom prístave.  

  Pečiatka o dátume vstupu do schengenského priestoru sa nevyžaduje. Rovnako nie je potrebné na hraniciach predkladať doklady o účele pobytu, spiatočné lístky alebo finančné prostriedky. Čo sa týka motoristov, odporúčame si pred cestou zaobstarať medzinárodný vodičský preukaz, tiež je nevyhnutné mať tzv. zelenú kartu.

 • Víza

  Po vstupe SR do EÚ môžu v Španielsku bez obmedzenia dlhodobo prebývať ekonomicky neaktívni občania SR (študenti, rentieri a dôchodcovia apod.). Ostatní občania SR, ktorí by v Španielsku chceli pracovať ako zamestnanci, si musia v rámci dvojročného prechodného obdobia požiadať o pracovné povolenie a o pracovné vízum. Ide o slovenských občanov, ktorí by boli v zamestnaneckom pomere k firme registrovanej v Španielsku. Otázku pracovného povolenia na krátkodobé montáže v rámci určitej zákazky hradenej španielskym subjektom slovenskému dodávateľovi odporúčame konzultovať na zastupiteľskom úrade Španielska v Bratislave.  Postup pre získanie pracovného víza je nasledujúci: najprv je potrebné získať súhlas so zamestnaním slovenského pracovníka na INEM (Instituto Nacional de Empleo), a potom podať žiadosť o pracovné povolenie na príslušnej Delegación de Gobierno podľa sídla firmy (formuláre sú dostupné na webovej stránke MV Španielska: www.mir.es, sekcia extranjeros). S kladným stanoviskom Delegación de Gobierno (tzn. pracovným povolením) je možné požiadať na Veľvyslanectve Španielska v Bratislave o pracovné vízum. Pracovné povolenie môže za slovenského zamestnanca vybaviť španielsky zamestnávateľ alebo personálna agentúra. Všetok pobyt ostatných slovenských občanov v Španielsku (tzn. v rámci Európskej únie) prebieha bez nutnosti zaobstarávania víz, platí bezvízový styk a platí právo voľného pohybu a pobytu. Vyňatie z voľného režimu pre zamestnancov sa nevzťahuje na podnikanie. Sloboda pohybu znamená právo zakladať v Španielsku podnikateľské subjekty (zakladať spoločnosti alebo pôsobiť ako osoby samostatne zárobkovo činné), poskytovať služby apod. 

  Pri pobyte do 90 dní nie je potrebná registrácia rezidencie na cudzineckej polícii v Španielsku. Pri pobytoch nad 90 dní sa registrácia (žiadosť o pobyt) odporúča pre podnikateľov, študentov a osoby, ktoré majú v zemi právo trvalého pobytu; registrácia po 90 dňoch pobytu je povinnosťou pre penzistov, ekonomicky neaktívnych občanov a rodinných príslušníkov z tretích zemí. Zamestnanci si musia o pobytovú kartičku požiadať do jedného mesiaca po príjazde. Jediným obmedzením pobytu ekonomicky neaktívnych občanov SR na území členského štátu EÚ je výhrada, aby sa dotyčný občan SR nestal, resp. aby nehrozilo, že sa stane, príťažou sociálneho systému tohto štátu (ohrozenie bezpečnosti daného členského štátu či zdravia jeho obyvateľstva - terorizmus, nebezpečné nákazlivé choroby apod.). Platí, že v okamžiku, keď sa občan SR prvýkrát prihlasuje k pobytu v danom členskom štáte, môže od neho príslušný úrad vyžadovať doloženie skutočnosti, že nehrozí, že by sa mohol stať takouto príťažou (najmä doložením dostatočného pravidelného mesačného príjmu alebo dostatku finančných prostriedkov na účte apod.). Ak nebude môcť občan SR túto skutočnosť doložiť, môže členský štát jeho pobyt na svojom území odmietnuť. Členský štát tak však môže učiniť len pri prvom prihlasovaní občana SR k pobytu; hneď ako je toto povolenie udelené, je už predlžované automaticky. Pri ekonomicky neaktívnych občanoch, ktorí nie sú dôchodcami, sa k tejto podmienke ďalej pridáva podmienka zdravotného poistenia voči všetkým rizikám. Pri prihlasovaní ďalej platí, že občan musí preukázať, do akej kategórie patrí (dôchodca, študent apod.). Pri prihlasovaní Španielsko nevyžaduje od dôchodcov potvrdenie o výške dôchodku, ale bude vyžadovať potvrdenie o tom, že osoba je dôchodcom. Za nelegálnu prácu v Španielsku (ako zamestnanec) sú udeľované tvrdé ekonomické sankcie (pokuty) ako zamestnávateľovi, tak zamestnancovi. Za závažné porušenie zákonov môže aj napriek voľnému pohybu osôb v EÚ dôjsť k vyhosteniu občana z novo pristupujúcej krajiny tak, ako sa je to pri občanoch zo súčasných členských krajín EÚ.  

  Čo sa týka pobytu slovenských študentov, právnym titulom na pobyt na území členského štátu po splnení stanovených podmienok je, rovnako ako pri iných kategóriách ekonomicky neaktívnych občanov, POVOLENIE NA POBYT (nie vízum).

 • Colné a devízové predpisy

  Do Španielska je možné bezcieľne doviezť: 800 ks cigariet, 400 ks malých cigárok, 200 ks dútnikov, 1 kg tabaku, 10 l alkoholických derivátov (tj. tvrdého alkoholu), 20 l produktov so stredným obsahom alkoholu (napr. sherry), 90 l vína a fermentovaných produktov a 110 l piva. Dovoz hotovosti do Španielska a jej vývoz zo Španielska je obmedzený čiastkou jeden milión španielských pesiet.