Obchodné podmienky spoločnosti Invia.sk, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1  Spoločnosť Invia.sk, s.r.o., IČO: 35 884 797, so sídlom v Bratislave 1, Dunajská 4, PSČ 81108, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.31615/B (ďalej len „Invia“), pôsobí na slovenskom trhu ako cestovná  agentúra prevádzkujúca svoju činnosť najmä prostredníctvom webových stránok www.invia.sk a www.lastminute.sk(spoločne s invia.sk a lastminute.sk ako „Web“). Pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach (ďalej len „Podmienky“) uvedené vyslovene inak, vzťahujú sa ako na ponuku a predaj zájazdov a cestovných služieb pod obchodnou značkou Invia tak Lastminute. 

1.2 Pre účely týchto Podmienok sa zájazdom, v súlade so zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ alebo „Zákon o zájazdoch“), rozumie kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty, a to: 

 1. preprava,
 2. ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania,
 3. prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny alebo
 4. iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou služby cestovného ruchu uvedených v prvom bode, druhom bode alebo treťom bode, 

a) ak služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, a to aj na požiadanie Cestujúceho alebo podľa výberu Cestujúceho uskutočneného pred uzatvorením Zmluvy o zájazde, alebo

b) bez ohľadu na to, či sa uzatvárajú samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, ak ide o služby cestovného ruchu zakúpené na jednom predajnom mieste a skombinované pred tým, ako sa Cestujúci zaviazal k úhrade ich ceny,

 1. ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú cenu alebo za celkovú cenu, 
 2. ponúkané alebo predávané pod označením „zájazd“, „balík služieb cestovného ruchu“ alebo obdobným označením, 
 3. kombinované Cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z rôznych druhov služieb cestovného ruchu, alebo 
 4. zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov, pri ktorých obchodník, s ktorým je uzatvorená prvá zmluva o službe cestovného ruchu, zasiela meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom a s týmto obchodníkom alebo obchodníkmi sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej služby cestovného ruchu, poprípade aj spojené služby cestovného ruchu jednotlivé služby poskytované spoločnosťou Invia alebo organizujúcou CK  samostatne (ďalej len „Zájazd“).  V prípade, že je predmetom plnenia iba jedna z vyššie uvedených služieb a nejedná sa tak o zájazd, uplatnia sa na túto službu primeranie všetky ustanovenia o Zájazde podľa týchto Podmienok, ak nie je vyslovene uvedené či medzi stranami dohodnuté inak. 

 

1.3 Invia je ako cestovná agentúra, autorizovaným predajcom Zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej len „CK“), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení. Všetky CK, s ktorými Invia spolupracuje, majú v súlade so Zákonom zabezpečenú riadnu ochranu proti úpadku, a to na základe zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (zmluvy o poistení alebo zmluvy o bankovej záruke), uzatvorenej s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku a vo väčšine prípadov pôsobia na Slovenskom trhu už niekoľko rokov. 

1.4 Ponuka všetkých Zájazdov predávaných Invia je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od CK, ktoré sú usporiadateľom ponúkaných Zájazdov. Všetky tieto údaje sú platné k dátumu ich uverejnenia na Webe. Invia si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre Zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej Zmluve s príslušným usporiadateľom Zájazdu. 

1.5 Zájazd si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí s organizujúcou CK alebo Invia Zmluvu o zájazde (či inú zmluvu na ponúkané služby), alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej Zmluvy o zájazde alebo inej zmluvy na ponúkané služby. Cestujúcim pre účely týchto Podmienok je aj osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na Zájazd alebo inú službu v súlade s článkom 3 týchto Podmienok (ďalej len „Cestujúci"). 

1.6 Vymedzenie niektorých pojmov pre účely týchto Podmienok: 

1.6.1 začatím Zájazdu je začatie poskytovania prvej služby cestovného ruchu tvoriacej Zájazd, 

1.6.2 neodvrátiteľnou a mimoriadnou okolnosťou je okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia; 

1.6.3 predajným miestom je prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie Zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán; 

1.6.4 trvanlivým nosičom je prostriedok, ktorý umožňuje adresátovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača; 

1.6.5 spojenými službami cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) zákona o zájazdoch zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s viacerými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu 

a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s predajným miestom samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu cestovného ruchu, alebo

b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného obchodníka, ak sa zmluva s takýmto iným obchodníkom uzatvorí najneskôr 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu;

1.6.6 Zmluvou o zájazde sa CK zaväzuje, že za dohodnutú cenu Cestujúcemu obstará Zájazd, ktorý spĺňa podmienky podľa § 3 Zákona a Cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí za takýto Zájazd dohodnutú cenu (ďalej len „Zmluva o zájazde“). Ak sa Zájazd podľa tohto bodu poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, Zmluvu o zájazde tvoria všetky zmluvy, ktoré sa vzťahujú na služby cestovného ruchu v rámci zájazdu. 

1.6.7 Zmluvou o obstaraní služieb sa CK zaväzuje, že za dohodnutú cenu Cestujúcemu obstará objednanú službu cestovného ruchu, ktorá nie je zájazdom v zmysle § 3 Zákona a Cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu (ďalej len „Zmluva o obstaraní služieb“). Obstaraním služby podľa požiadaviek klienta (dodaním letenky pri preprave, dodaním ubytovacieho poukazu pre ubytovanie a pod) sa Cestujúci dostane do zmluvného vzťahu s poskytovateľom obstaranej služby cestovného ruchu); 

1.6.8 Zmluvou o poskytnutí služby sa Invia zaväzuje poskytnúť Cestujúcim samostatne objednanú službu, ktorá nie zájazdom v zmysle § 3 Zákona (ďalej len „Zmluva o poskytnutí služby“). 

1.6.9 Zmluva o zájazde, Zmluva o obstaraní služieb a Zmluva o poskytnutí služby (ďalej jednotlivo aj ako „Zmluva“); 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Každý Cestujúci môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok (rezervácií) na ponúkané Zájazdy. Invia nemá v okamžiku prijatia objednávky informácie o tom, či je daný Zájazd voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne upresnená až následne usporiadateľom Zájazdu, príslušnou CK.


2.2 Invia si vyhradzuje právo po odoslaní Cestujúceho objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní Zájazdov do databázy či v dôsledku zmeny okolností na strane usporiadateľa Zájazdu, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť. 

2.3 Vybavenie objednávok Cestujúceho je zo strany spoločnosti Invia riešené nasledovne: 


(a) Po tom, čo Cestujúci v súlade s článkom 2.1 týchto Podmienok vykoná objednávku vybraného Zájazdu a Invia túto objednávku dostane, vykoná Invia rezerváciu Zájazdu. Rezervácia je možné realizovať v priebehu prevádzkovej doby príslušnej CK a Invia. Niektoré CK nemajú počas víkendu otvorené, v tom prípade bude objednávka vybavená v najbližší pracovný deň. V prípade akéhokoľvek problému s rezerváciou Invia bezodkladne kontaktuje Cestujúceho a dohodne ďalší postup. 


(b) Cestujúci berie na vedomie, že sú hovory s pracovníkmi Invia nahrávané, čím nie je dotknuté právo Cestujúceho nahrávanie odmietnuť. 

2.4 Ak je objednávka zo strany Cestujúceho akceptovaná spoločnosťou Invia alebo organizujúcou CK, dôjde k uzavretiu Zmluvy, a to nasledujúcim spôsobom a pri splnení uvedených podmienok: 
Vznik zmluvného vzťahu v prípade, Zmluvy o zájazde: 

Ak je objednávka Cestujúceho akceptovaná organizujúcou CK, ktorá je usporiadateľom objednaného Zájazdu, sú Cestujúcemu odovzdané zo strany spoločnosti Invia obchodné podmienky CK, návrh Zmluvy medzi Cestujúcim a príslušnou CK, a to spolu s potrebnými pokynmi na jej vyplnenie, podpis a úhradu ceny Zájazdu. Invia bezodkladne po uzatvorení Zmluvy odovzdá Cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej Zmluvy alebo jednoznačne, zrozumiteľne, určito formulované a čitateľné potvrdenie o uzatvorení Zmluvy na trvanlivom nosiči. Ak bola Zmluva uzatvorená za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, Invia poskytne na žiadosť Cestujúceho aj vyhotovenie uzatvorenej Zmluvy alebo potvrdenie o uzatvorení Zmluvy o zájazde v listinnej podobe. 

 
Invia tiež môže informovať Cestujúceho o tom, do akej doby je potrebné návrh Zmluvy prijať; ak bude Zmluva prijatá po tomto termíne, návrh zaniká a k uzavretiu Zmluvy nedôjde. Ak nie je doba na prijatie Zmluvy Cestujúcemu oznámená, má sa za to, že návrh Zmluvy zaniká po uplynutí najneskôr 3 dní od jej doručenia. 

 
Cestujúci je povinný v prípade akceptácie ponuky zaslať podpísanú Zmluvu, vrátane dokladu o vykonanej platbe, na adresu spoločnosti Invia a to predovšetkým elektronickou formou. Zaslanie inému subjektu (napr. CK) môže viesť k tomu, že Zájazdu sa Cestujúci nebude môcť zúčastniť. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre Cestujúceho záväzné a Invia nie je zodpovedná za následky omeškania zo strany Cestujúceho (zo strany CK môže dôjsť napr. k zrušeniu rezervácie alebo odstúpeniu od Zmluvy). 

2.5 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany spoločnosti Invia, resp. organizujúcej CK. Ak nie je Zmluva potvrdená, uplatní sa úprava uvedená v článku 3.4 týchto Podmienok. 

2.6 Pred uzavretím Zmluvy je na žiadosť Cestujúceho spoločnosť Invia povinná predložiť k nahliadnutiu doklad o poistení pre prípad úpadku CK, ktorá je organizátorom Zájazdu, alebo iné zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku CK. 

2.7 Ak nie je u daného Zájazdu výslovne uvedené inak, cena za "Dieťa" je platná zvyčajne pre dieťa na 1. prístelke v sprievode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov organizátora Zájazdu či zahraničných dodávateľov. 

2.8 Cestujúci si je vedomý toho, že organizujúca CK môže využívať služby obchodných partnerov, tzn. že napr. služby poskytované v mieste pobytu Cestujúceho budú vykonávané zamestnancom obchodného partnera organizujúcej CK, ktorým môže byť ako iný subjekt so sídlom v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí. 

2.9 Cestujúci je oprávnený Zmluvu postúpiť tretej osobe, pokiaľ táto osoba spĺňa podmienky účasti na Zájazde. Zmena je voči spoločnosti Invia, resp. organizujúcej CK, účinná, v prípade, že postupiteľ doručí o tejto skutočnosti včas oznámenie spolu s prehlásením postupníka, že s uzatvorenou Zmluvou súhlasí a že splní všetky podmienky účasti na Zájazde. Oznámenie musí byť doručené najmenej sedem dní pred zahájením Zájazdu, inak nemusí byť postúpenie organizátorom Zájazdu akceptované. 

3. Platba

3.1 Cestujúcemu sú pokyny k platbe odovzdané v písomnej forme, a to spravidla e-mailom spolu s návrhom Zmluvy, popr. sú platobné údaje uvedené v Zmluve. 
3.2 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, za bežné Zájazdy objednávané obvykle viac ako jeden kalendárny mesiac pred začatím zájazdu zaplatí Cestujúci obvykle 50% z jeho plnej ceny, a to bezodkladne v čase uzavretia Zmluvy, následne potom obvykle jeden kalendárny mesiac pred začatím Zájazdu doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny Zájazdu dohodnutej v Zmluve. 

3.3 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, Zájazdy typu "last minute" a Zájazdy objednávané obvykle menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu hradí Cestujúci jednorazovo v plnej výške, a to na účet Invia, prípadne po dohode s Invia priamo na účet organizujúcej CK, v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom, na pobočkách Invia, či inou platobnou metódou, podľa dohody s pracovníkom Invia. Môžu nastať výnimky, vzhľadom k obsadenosti letov, Zájazdov a z iných príčin, kedy budú Cestujúcemu odovzdané iné inštrukcie pre platbu než tie uvedené v týchto Podmienkach. 

3.4 Cestujúci berie na vedomie, že po podpise Zmluvy môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária organizujúca príslušný Zájazd, rezerváciu nepotvrdí (pozri článok 2.5 týchto Podmienok). V takom prípade sa Zmluva od začiatku ruší a Cestujúci má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov. 

3.5Ak je CK nútená z objektívnych dôvodov zmeniť podmienky Zmluvy či cenu za Zájazd, má Zákazník v lehote päť (5) dní od doručenia návrhu na zmenu Zmluvy možnosť od Zmluvy odstúpiť; v opačnom prípade sa má za to, že Zákazník s navrhovanou zmenou Zmluvy súhlasí. 

3.6 Platby zo zahraničia a do zahraničia sú možné len po individuálnej dohode s pracovníkom Invia a bankové poplatky hradí vždy Cestujúci. 

3.7 Vyššie uvedené platobné podmienky podľa článku 3 týchto Podmienok neplatia, pokiaľ Cestujúci po dohode s pracovníkom spoločnosti Invia platí cenu za Zájazd priamo CK. V tom prípade platia platobné podmienky organizujúcej CK, ak sú v rozpore s článkom 3 týchto Podmienok. 

3.8 Pokiaľ si Cestujúci vyberie pre nákup Zájazdu produkt ,,Šikovná záloha“, tak Invia vystaví Cestujúcemu platobné podmienky produktu ,,Šikovná záloha“ prostredníctvom platobného e-mailu (ďalej len ,,Platobné podmienky“). Uzatvorením Zmluvy o zájazde sa potom medzi Cestujúcim a Inviou uzatvára zmluva o pôžičke, kde zapožičia Invia Cestujúcemu čiastku rovnajúcu sa rozdielu medzi zálohou na cenu Zájazdu uvedenú v Zmluve o zájazde a čiastkou uvedenou v rozvrhu platieb podľa Platobných podmienok produktu ,,Šikovná záloha“ a Cestujúci túto čiastku od Invie prijíma (ďalej len ako „požičaná čiastka“) a zaväzuje sa ju Invii vrátiť v lehote najneskôr do dátumu uvedeného v Platobných podmienkach. Požičanú čiastku Invia uhradí ako doplatok zálohy uvedenej v Zmluve o zájazde v prospech cestovnej kancelárie, s ktorou má klient uzatvorenú Zmluvu o zájazde podľa podmienok v nej uvedených. Požičaná čiastka nie je úročená. Cestujúci je oprávnený požičanú čiastku vrátiť kedykoľvek, i v splátkach, celú najneskôr však do uvedeného dátumu v Platobných podmienkach. 

3.9 Pre prípad omeškania s vrátením požičanej čiastky podľa odstavca 3.8 sa Cestujúci zaväzuje uhradiť Invii zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia. Týmto potom nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na uhradenie zákonných úrokov z omeškania. 

3.10 V prípade, že Cestujúci nevráti Invii požičanú čiastku podľa odseku 3.8 a podľa Platobných podmienok produktu "Šikovná záloha", potom je Invia oprávnená podniknúť kroky vedúce k prípadnému ukončeniu Zmluvy o zájazde, ktorú má Cestujúci uzatvorenú s CK. Cestujúci uvedené berie na vedomie. 

3.11 V prípade, že dôjde k zrušeniu Zájazdu pred začatím Zájazdu zo strany Cestujúceho a CK  vznikne povinnosť vrátiť zaplatenú zálohu, ktorú uhradil čiastočne Cestujúci a čiastočne Invia z titulu produktu "Šikovná záloha", potom sa zmluvné strany dohodli, že cestovná kancelária je oprávnená tieto finančné prostriedky vrátiť na účet Invie a zmluvné strany budú tieto prostriedky považovať za vrátenie pôžičky zo strany Cestujúceho až do výšky požičanej čiastky podľa ods. 3.8, pokiaľ medzitým Cestujúci Invii nevráti požičanú čiastku v súlade s Platobnými podmienkami produktu "Šikovná záloha". 

3.12 V prípade, že dôjde k úpadku CK, ktorá je organizátorom Zájazdu, a Cestujúcemu vznikne nárok na vrátenie plnenia a bude sa jednať o plnenie, ktoré za Cestujúceho uhradila z titulu produktu "Šikovná záloha" Invia a klient Invii doteraz požičanú čiastku nevrátil, potom Cestujúci postupuje na Inviu pohľadávku voči cestovnej kancelárii, a to vo výške ktorú Invia zaplatila za Cestujúceho v prospech cestovnej kancelárie podľa produktu "Šikovná záloha", a čiastka nebola dosiaľ Cestujúcemu vrátená Invii, a Invia túto pohľadávku od Cestujúceho prijíma. O postúpení bude uzatvorená samostatná zmluva. 

3.13 V prípade, že si Cestujúci uzatvorí poistenie pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od Zmluvy a dôjde k zrušeniu Zájazdu pred začatím Zájazdu a CK vznikne povinnosť vrátiť zaplatenú zálohu, ktorú uhradil čiastočne Cestujúci a čiastočne Invia z titulu produktu "Šikovná záloha", a odstupné bude hradené z poistného plnenia, teda Cestujúcemu vznikne nárok na plnenie od poisťovne a bude sa jednať o plnenie, ktoré za Cestujúceho uhradila na základe produktu "Šikovná záloha" Invia a Cestujúci Invii doteraz požičanú čiastku nevrátil, potom Cestujúci postupuje na Inviu pohľadávku z titulu svojho poistenia pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od Zmluvy , a to vo výške, ktorú Invia zaplatila za Cestujúceho v prospech cestovnej kancelárie z titulu produktu "Šikovná záloha" a čiastka nebola dosiaľ Cestujúcim vrátená Invii, a Invia túto pohľadávku od Cestujúceho prijíma. O postúpení potom bude uzatvorená samostatná zmluva. 

4. Cestovné doklady

4.1 Každý Cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý Cestujúci je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu. Vízové formality si musí zaistiť Cestujúci vždy sám ešte pred vycestovaním, na čo je súčasne s pasovými požiadavkami pred uzatvorením Zmluvy vhodným spôsobom upozornený. Za prípadné neudelenie víz nenesie Invia či CK žiadnu zodpovednosť. 
4.2 Cestujúci si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, resp. Zastupiteľských úradov jednotlivých krajín. Taktiež sú Cestujúci povinní si pred objednaním Zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii, a tiež o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste. Cestujúci inej ako slovenskej štátnej národnosti sú povinní si ešte pred objednaním Zájazdu zistiť pasové, vízové a iné formality pre svoj pobyt v príslušnej destinácii, aj v krajinách prípadných prestupov či prejazdov. 

4.3 Pre prípad straty cestovného dokladu v zahraničí, odporúčame Cestujúcim pre jednoduchšie vybavenie náhradných dokladov, aby cestovali s niekoľkými kópiami svojich cestovných dokladov, prípadne, aby ich mali uložené v emailovej pošte atď. Tieto kópie môžu uľahčiť riešenie mnohých situácií. Jedná sa najmä o prípady straty dokladu či odcudzenia a pri požiadavke hotela nechať cestovný pas na recepcii do druhého dňa. Hotely si môžu cestovný doklad kopírovať či naskenovať a mali by doklad bezodkladne cestujúcemu vrátiť. V prípade straty cestovného dokladu v zahraničí, občan SR nahlási stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí miestnej polícii a požiada, aby mu o tom vydala potvrdenie. Následne stratu oznámi zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky (ďalej ZÚ SR). V prípade núdze sa Cestujúci môže so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad SR. Zoznam úradov je obsiahnutý na internetovej stránke MZV SR v kapitole Slovenské zastupiteľstvá - záložka "Všetky zastupiteľstvá". V prípade, že občan SR naliehavo potrebuje cestovný doklad, požiada ZÚ SR o vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu); ten vydáva ZÚ SR v čo najkratšom čase, ako sú splnené podmienky ustanovené pre jeho vydanie. Cestovný preukaz je cestovným dokladom k jednotlivej ceste s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, najmä na uľahčenie návratu do Slovenskej republiky. 

4.4 Potrebné ostatné doklady zabezpečované spoločnosťou Invia či organizujúcej CK, ako napr. vouchery, letenky a pod, obdrží Cestujúci od Invia alebo príslušnej CK. Ak nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odosielané v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom zvyčajne 7 až 3 dni pred odchodom. V prípade letu leteckou spoločnosťou, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytovacom zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické vouchery, sa Cestujúci na letisku aj v ubytovacom zariadení preukáže cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom. 

5. Zájazdy na vyžiadanie

5.1 Pri niektorých ponukách Zájazdov sa môže Cestujúci pokúsiť vyžiadať ďalšie miesta, a to aj za predpokladu, že z ponuky Zájazdov vyplýva, že žiadne miesta už nie sú. 
5.2 Záujemca berie na vedomie, že pri týchto Zájazdoch je zo strany usporiadateľa Zájazdu nutné vyžiadať voľnú kapacitu najskôr u príslušného zahraničného partnera CK (tj. pri ubytovacích zariadeniach v zahraničí apod.). 

5.3 V takomto prípade je Invia oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu na cenu Zájazdu vo výške až 100 % tohto Zájazdu ešte pred tým, ako je rezervácia Zájazdu potvrdená zo strany zahraničného partnera. 
5.4 V okamihu úhrady zálohy dochádza medzi spoločnosťou Invia alebo CK a Cestujúcim k uzavretiu Zmluvy. Táto Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s článkom 2.5 týchto Podmienok a zaniká v prípade, že nedôjde k potvrdeniu rezervácie. Pokiaľ zanikne Zmluva, Cestujúcemu sa vždy vracia uhradená záloha v plnej výške. Zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu, v ktorom má usporiadateľ sídlo. U zahraničných organizátorov môže byť odlišná lehota pre vybavenie reklamácie. 

5.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že na Zájazd podľa tohto článku 5 Podmienok sa vzťahujú podmienky na odstúpenie od Zmluvy danej CK. 

6. Odstúpenie od zmluvy a odstupné

6.1 Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím Zájazdu odstúpiť od Zmluvy za primerané a odôvodnené odstupné. Výška dohodnutého odstupného v Zmluve bude zohľadňovať čas odstúpenia od Zmluvy pred začatím Zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich Zájazd Cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Ak odstupné nebude dohodnuté v Zmluve, jeho výška sa vypočíta ako cena Zájazdu znížená o súčet úspory nákladov za neposkytnuté služby cestovného ruchu a príjmov z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Na žiadosť Cestujúceho je CK povinná poskytnúť odôvodnenie výšky odstupného. Cestujúci výslovne súhlasí v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto bodu so započítaním pohľadávky Invia resp. CK na odstupnom voči Cestujúcemu s pohľadávkou Cestujúceho voči Invia resp. CK na vrátenie zaplatených platieb Cestujúcim na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

6.2 Cestujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pred začatím Zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie Zájazdu alebo prepravu Cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od Zmluvy má Cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za Zájazd zaplatil. 

6.3 Cestovná kancelária môže pred začatím Zájazdu odstúpiť od Zmluvy bez povinnosti nahradiť škodu Cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak 

a) počet účastníkov Zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa Zmluvy a cestovná kancelária odstúpi od Zmluvy v lehote určenej v Zmluve, najneskôr však
20 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní, 
2. 7 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní, 
3. 48 hodín pred začatím Zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo 


b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť Zmluvu a CK oznámia Cestujúcemu odstúpenie od Zmluvy bezodkladne pred začatím Zájazdu. 

6.4 Pri odstúpení od Zmluvy je CK povinná vrátiť Cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Cestujúceho o odstúpení od Zmluvy alebo odstúpenia spoločnosti cestovnej kancelárie od Zmluvy, v prípade podľa bodu 6.1 budú vrátené platby znížené o odstupné. 

6.5 Ak Cestujúci uhradil celú alebo časť ceny Zájazdu tzv. poukážkami (napr. Gastropass, Flexipass, Holidaypass a pod) a odstúpi od Zmluvy, môže mu byť prípadná vrátka uhradenej ceny Zájazdu vrátená v týchto poukážkach. 

6.6 V prípade, že Cestujúci využije možnosť úhrady ceny Zájazdu iným subjektom (napr. príspevok zamestnávateľa na dovolenku, platba prostredníctvom spoločnosti Benefit management, platba zájazdu na splátky atď.) a dôjde k odstúpeniu od Zmluvy Cestujúcim alebo predávajúcou CK v súlade s týmito Podmienkami alebo na základe Zákona, je prípadné vrátenie zaplatenej ceny Zájazdu možné iba tomu subjektu, ktorý Zájazd uhradil (tzn. v prípade, že cenu Zájazdu platil zamestnávateľ Cestujúceho, bude uhradená cena Zájazdu v prípade odstúpenia od Zmluvy vrátená v súlade s týmito Podmienkami zamestnávateľovi Cestujúceho a nemôže by vrátená Cestujúcemu a pod.). V prípade čiastočnej úhrady Cestujúcim a čiastočnej úhrady iným subjektom, bude uhradená cena Zájazdu v prípade odstúpenia od Zmluvy vrátená v súlade s týmito Podmienkami rovnakým pomerom všetkým platiacim. 

6.7 V prípade, že Cestujúci využije možnosť úhrady ceny Zájazdu darčekovým certifikátom vystaveným spoločnosťou Invia, riadi sa vrátenie ceny Zájazdu v prípade odstúpenia od Zmluvy samostatnými podmienkami uvedenými na darčekovom certifikáte. 

6.8 Odstúpenie od Zmluvy (storno) musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Cestujúceho a zaslané buď na e-mailovú adresu odstupenie@invia.sk, alebo faxové číslo +421 2 3221 0002 v pracovnej dobe od pondelka do piatku 9:00-17:30 hod, alebo počas otváracej doby na niektorú z pobočiek Invia a súčasne zaslané na e-mailovú adresu, či faxové číslo a kontakty organizujúcej CK uvedené v Zmluve. Odstúpenie od Zmluvy môže byť prípadne doručené Cestujúcim osobne do sídla spoločnosti Invia alebo CK a nechať si zodpovedným pracovníkom potvrdiť príjem. 

6.9 Pre stanovenie výšky odstupného podľa bodu 6.1 je okrem iného rozhodujúci čas doručenia odstúpenia organizátorovi Zájazdu t.j. doručenie do CK, preto je potrebné vziať do úvahy, že vybrané pobočky Invia majú otvorené aj počas víkendu a večerných hodín, ale nie však kancelárie organizátora Zájazdu. 

7. Odmietnutie cestujúceho

7.1 Invia si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy s Cestujúcim hlavne v nasledujúcich prípadoch: 
(a) Cestujúci opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo 
(b) Cestujúci neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu; 
(c) Cestujúci v minulosti bezdôvodne nezaplatil zálohu alebo celú čiastku za objednaný Zájazd v súlade s článkom 3 týchto Podmienok, alebo 
(d) Cestujúci v minulosti nezaslal podpísanú Zmluvu o zájazde v súlade s článkami 2.4 a 2.5 týchto Podmienok. 

8. Spracovanie Osobných údajov

8.1 Nakladanie s osobnými údajmi zo strany spoločnosti Invia je popísané v dokumente „Ochrana osobných údajov zákazníkov“ dostupnom na internetovom odkaze https://www.invia.sk/ochrana-sukromia/. 

8.2 Cestujúci prehlasuje, že pokiaľ poskytne Invii osobné údaje tretích osôb za účelom riadneho uzavretia Zmluvy resp., riadneho poskytnutia zazmluvnených služieb, že tieto osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie uvedeného účelu je oprávnený spoločnosti Invia poskytnúť. 

9. Zodpovednosť za porušenie záväzku

9.1 Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so Zmluvou o zájazde, Zákonom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa alebo ak nemá vlastnosti, ktoré Cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, Cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi alebo spoločnosti Invia (ďalej aj ako „reklamácia“). Cestovná kancelária je povinná v primeranej lehote určenej Cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so Zmluvou o zájazde, Zákonom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa alebo s dôvodným očakávaním Cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí cestovnej kancelárii neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia Zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu. Určenie lehoty podľa predošlej vety nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi Cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem Cestujúceho. 


9.2 Prípadné reklamácie Zájazdu či služieb spoločnosť Invia odporúča riešiť okrem uvedeného v bode 9.1 na mieste pobytu bezodkladne aj priamo s dodávateľom služby (napríklad na recepcii ubytovacieho zariadenia), aby mohli byť vady ihneď odstránené či napravené delegátom CK, ubytovacím zariadením atď.. Taktiež býva k dispozícii Cestujúcemu nonstop telefónna linka organizátora Zájazdu. 

 
9.3 Cestovná kancelária resp. Invia je povinná potvrdiť uplatnenie reklamácie a reklamáciu vybaví CK do 30 dní od uplatnenia reklamácie Cestujúcim, pričom jej vybavením sa rozumie aj jej odôvodnené zamietnutie. 


9.4 Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa bodu 9.1, ponúkne Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat Cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa Zmluvy, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť: 

a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v Zmluve, bez dodatočných nákladov pre Cestujúceho, alebo 

b) nižšej kvality, ako je uvedená v Zmluve, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

 
9.5 Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v Zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu Cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, Cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa bodu 9.1, a cestovná kancelária poskytne Cestujúcemu primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa bodu 9.1 tohto bodu. 

9.6 Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa bodu 9.1 ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 9.4, Cestujúci má právo: 

a) vykonať nápravu sám a požadovať od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,

b) odstúpiť od Zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy o zájazde.

9.7 Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť v spolupráci s Cestujúcim písomný záznam a odovzdať Cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak: 

a) nevykoná nápravu podľa bodu 9.1 ani nezabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 9.4 písm. a),

b) zabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 9.4 písm. b)

c) Cestujúci v súlade s bodom 9.5 náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať

d) Cestujúci podľa bodu 9.6 pís. a) vykoná nápravu sám.

9.8 Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa bodu 9.4 písm. b), bodu 9.5 alebo bodu 9.6 písm. b). Ak cestovná kancelária nepreukáže, že porušenie Zmluvy o zájazde spôsobil Cestujúci, je povinná Cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia Zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo Cestujúceho požadovať náhradu škody. 

9.9 Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet"), ktoré sa týkajú poskytovania Zájazdu, doručovať priamo Invia, prostredníctvom ktorej si Zájazd zakúpil. Invia je povinná postúpiť doručený podnet cestovnej kancelárii bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia cestovnej kancelárii.

9.10 Cestujúci ako je uvedené v bode 9.1 je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne. Cestujúci berie na vedomie, že v takom prípade môže byť zjednaná náprava v zmysle bodu 9.1 čo najskôr. Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie v súlade s očakávaním Cestujúceho. Reklamáciu je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta organizátora Zájazdu, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Cestujúceho, špecifikácia Zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Cestujúcim a delegátom organizátora Zájazdu. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate. 

9.11 Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu Zájazdu, pokiaľ sa jedná o zájazd podľa § 3 Zákona, poskytnutého na základe Zmluvy o zájazde do dvoch rokov od skončenia Zájazdu, alebo ak sa Zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal Zájazd skončiť podľa Zmluvy. Ak je to možné, Cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa bodu 9.7 resp. 9.10. Reklamáciu môže Cestujúci tiež poslať na mail klientsky-servis@invia.sk, alebo podať na akejkoľvek pobočke Invia aj ústne. O tomto oznámení bude zodpovedným pracovníkom vypracovaný záznam, ktorý bude zaslaný organizujúcej CK; záznam je Cestujúci povinný podpísať. Spoločnosť Invia odporúča písomnú reklamáciu doplniť o číslo Zmluvy o zájazde, dátum jej uzatvorenia, identifikáciu usporadujúcej CK, popis reklamovanej služby, uplatňovaný nárok, bankový účet Cestujúceho a na písomnej reklamácii pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (ak je to možné) a ďalšími vhodnými materiálmi. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Cestujúci oboznámený zo strany usporadujúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa Cestujúci s usporiadateľskou CK nedohodne na dlhšej lehote. 

9.12 Cestujúci sa zaväzuje poskytovať spoločnosti Invia a organizátorovi Zájazdu súčinnosť pri šetrení reklamácie a preukazovaní reklamovaných nedostatkov v zmysle bodu 9.1. 

9.13 Cestujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na cestovnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu doporučenou poštou na adresu jej sídla alebo e-mailom prostredníctvom Invia na mail klientsky-servis@invia.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým cestovná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že cestovná kancelária porušila jeho práva. Ak cestovná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Cestujúci má právo podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov") podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to v zmysle § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Cestujúceho je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/. Cestujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. 

9.14 Cestujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený tiež použiť na riešenie svojich sporov zo Zmluvy platformu riešenia sporov online (RSO), ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uvedenú webovú stránku je možné prehliadať a používať v slovenčine, pričom sú na nej podrobné inštrukcie a vysvetlenia k podaniu sťažnosti cez RSO a vôbec k riešeniu sporov cez túto platformu. Pri predkladaní podania platforme RSO vyplní cestujúci elektronický formulár sťažnosti na uvedenej stránke. Informácie, ktoré cestujúci predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 

9.15 Riešenie spotrebiteľského sporu Cestujúceho zo Zmluvy prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov môže byť spoplatnené. 

10. Ďalšie práva a povinnosti strán

10.1 Cestovná kancelária alebo Invia, ktorá predáva Zájazd, ktorý je zájazdom v súlade s § 3 Zákona o zájazdoch, je povinná pred uzatvorením Zmluvy alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu Zmluvy, poskytnúť Cestujúcemu predzmluvné informácie prostredníctvom príslušného formulára uvedeného v prílohe č. 1 časti A alebo časti B Zákona o zájazdoch. 

 
10.2 Cestovná kancelária, ktorá predáva Zájazd, ktorý je zájazdom v súlade s § 3 Zákona o zájazdoch, je povinná pred uzatvorením Zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu Zmluvy, poskytnúť informácie o ochrane pre prípad úpadku, ktorú má zabezpečenú cestovná kancelária, s ktorou Cestujúci uzatvára Zmluvu. 

10.3 Organizujúca CK, je povinná Cestujúcemu poskytnúť v dostatočnom časovom pred začatím Zájazdu potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o plánovaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných. 

10.4 Spoločnosť Invia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 2111/2005, o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, informuje Cestujúceho o totožnosti leteckých dopravcov, ktorí majú zákaz na prevádzkovanie leteckej dopravy v Spoločenstve: http://www.caa.sk (tzv. „Black List“). 

10.5 Je povinnosťou Cestujúceho sa vopred zoznámiť s dokumentom „Informácie pred nákupom“, ktorý je dostupný na Webe spoločnosti Invia na adrese http://www.invia.sk/dolezite-informacie/. 

10.6 Každý Cestujúci je po návrate zo Zájazdu požiadaný o vyplnenie dotazníka zhrňujúceho a hodnotiaceho priebeh Zájazdu, jednotlivé služby CK a Invia, ubytovacie zariadenia atď. a jeho spokojnosť s nimi. Pokiaľ budú súčasťou recenzie aj obrazové snímky, odoslaním takýchto snímok v rámci recenzie poskytuje Cestujúci spoločnosti Invia bezodplatný súhlas na použitie týchto snímok (ďalej ako „dielo“) podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len "Autorský zákon") za účelom propagácie a reklamy činnosti spoločnosti Invia v neobmedzenom rozsahu, bez  akéhokoľvek časového či iného obmedzenia a pre akýkoľvek spôsob použitia diela. V rámci udeleného súhlasu je Invia oprávnená dielo akokoľvek upravovať, spracovávať, meniť a spájať s inými dielami. Cestujúci dáva v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník privolenie na vyhotovenie alebo použitie podobizní, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa Cestujúceho alebo jeho prejavov osobnej povahy. Použitím sa na účely týchto Podmienok považuje najmä ale nielen zobrazovanie, rozmnožovanie a rozširovanie podobizne, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov poskytnutých spoločnosti Invia v rámci recenzie, a to v rozsahu udelenej licencie. 
Invia sa zaväzuje akúkoľvek recenziu odstrániť, ak Cestujúci pošle žiadosť o jej odstránenie na mail klientsky-servis@invia.sk. 

10.7 Spoločnosť Invia sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so Zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy Cestujúceho.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Cestujúci bol s týmito Podmienkami oboznámený, výslovne ich prijíma a potvrdzuje, že tieto Podmienky neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré nemohol očakávať. 

11.2 Cestujúci berie na vedomie, že pri Zájazdoch podľa Zmluvy o zájazde je v zmluvnom vzťahu priamo s CK, pričom Invia má postavenie subjektu, ktorý Zájazd CK Cestujúcemu len predáva. Súčasne Cestujúci berie na vedomie, že vzťah medzi Cestujúcim a CK sa riadi Zmluvou o zájazde, obchodnými podmienkami CK pre predaj Zájazdov, týmito Podmienkami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

11.3 V prípade, že predmetom plnenia nie je Zájazd, ako je definovaný v článku 1.2. týchto Podmienok, ale len jedna zo služieb uvedených v článku 1.2. týchto Podmienok, neuplatnia sa ustanovenia v článkoch 2.5, 2.6, 6.1-6.4, 6.8-6.9, 9.1, 9.3-9.12, 10.1-10.3 týchto Podmienok. 

11.4 Tieto Podmienky sú účinné od 12.6.2023 a nahrádzajú predchádzajúce Podmienky zo dňa 1.9.2020. 

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA LETENIEK

Invia.sk, s.r.o.
cestovná agentúra
Dunajská 4
811 08 Bratislava
IČO: 35884797
IČ DPH: SK2021833781
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Mestskom súde Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31615/B

(dalej ako "Invia")

1. DEFINÍCIA

1.1 CENA LETENKY – konečná cena prepravných leteckých služieb vrátane všetkých daní a poplatkov.

1.2 DOPRAVCI – všetky letecké spoločnosti, ktoré prepravujú alebo sa zaväzujú dopraviť cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s leteckou dopravou.

1.3 ELEKTRONICKÁ LETENKA – údaj v elektronickom systéme leteckých spoločností, v ktorom sú bezpečne uložené všetky detaily letu.

1.4 LETENKA – zmluva medzi klientom a leteckým dopravcom o leteckej doprave klienta, resp. jeho batožiny z miesta odletu do cieľovej destinácie. Okamihom zaplatenia letenky klient automaticky uzatvára zmluvu s leteckým dopravcom, a tým súhlasí s podmienkami dopravy tohto dopravcu. Všeobecné podmienky dopravy leteckých prepravcov, členov IATA (Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov) si môžete pozrieť tu. Invia pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovateľ a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené so službami, ktoré poskytuje letecký dopravca na základe zmluvy o leteckej doprave uzavretej medzi týmto dopravcom a klientom.

1.5 LETISKOVÉ POPLATKY – poplatky vyberané mestom, štátom, alebo krajinou v dobe odletu. Väčšinou sa tento poplatok vyberá súčasne s prepravným - cenou letenky - v niektorých prípadoch sa však platia letiskové poplatky priamo na letisku.

1.6 PAPIEROVÁ LETENKA – letecká prepravná cenina, ktorú je potrebné fyzicky mať so sebou pri odlete a predložiť ju na check-in na letisku.

1.7 PTA – Prepaid Ticket Advice "doklad o predplatenom cestovnom" s uvedením pevne zaisteného miesta na vyzdvihnutie letenky. PTA umožňuje vystavenie letenky v inom meste (krajine), ako bola uskutočnená platba. Poplatok za PTA je 40 Eur a platí sa spolu s cenou letenky. PTA vystavenie neposkytujú všetky letecké spoločnosti na všetkých letiskách.

1.8 REZERVÁCIA – elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme a v systéme konkrétneho dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné služby. Obsahuje informácie o cestujúcich: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia (u detí, mládežníkov, študentov, batoliat a seniorov), presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti a rokoch. Môže obsahovať aj špeciálne požiadavky klienta a údaj o rezervácii konkrétneho sedadla v lietadle, v prípade, že túto rezerváciu konkrétneho sedadla na danej linke letecká spoločnosť umožňuje, inak je sedadlo možné rezervovať až na check-in pred odletom.

1.9 SKUPINOVÁ REZERVÁCIA –  Rezervácia s minimálnym počtom cestujúcich 10.

2. PODMIENKY A SPÔSOB REZERVÁCIE

2.1 Invia prevádzkuje online rezervačný systém na portáli www.Invia.sk, prostredníctvom ktorého má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (miesto odletu do želanej destinácie, dátum odletu, miesto, odkiaľ si klient želá vrátiť, dátum odletu atď.) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom spojení miesto zarezervovať. V priebehu rezervácie bude klient priebežne informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa letenky, a to vrátane všetkých náležitostí vyžadovaných právnymi predpismi, ak nie sú uvedené priamo v týchto podmienkach.

2.2 Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest v lietadlách a aktuálne ceny 24 hodín denne. Rezerváciu na konkrétny žiadaný (vybratý) let je možné urobiť kedykoľvek najneskôr však deň pred odletom. Ak klient požaduje letenku s odletom ten istý deň (ale iba v pracovných hodinách letenkového oddelenia) môže kontaktovať letenkové oddelenie a rezerváciu si urobiť telefonicky.

2.3 Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a klientovi je zaslané potvrdenie rezervácie e-mailom. Klient je povinný si skontrolovať rezerváciu a údaje v nej uvedené a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je povinný kontaktovať spoločnosť Invia písomne, e-mailom alebo telefonicky. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, resp. miesto krstného mena uvedenej priezviska a naopak. V prípade, že si klient takto rezerváciu neskontroluje, Invia nezodpovedá za žiadne prípadné straty či ujmy, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli.

2.4 Po ukončení rezervácie klient od Invie obdrží informácie potrebné k uhradeniu letenky. Rezervácia je vždy platná v ten istý deň, kedy bola ukončená resp. do čase platnosti, tj. po dobu, ktorá je určená dopravcom a tarifou letenky. V prípade, že klient do tej doby, resp. do doby kedy vyprší deň platnosti, neskontaktuje call centrum a neoverí si garanciu ceny, rezervácia bude systémom automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení rezervácie je garantovaná len v deň rezervácie a to do 17:00. Invia si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky, uvedenú na faktúre, nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby. V prípade, že letenku nie je možné z uvedených dôvodov vystaviť, klient je povinný zaslať na e-mailovú adresu letenky@invia.sk žiadosť o vrátenie platby, ktorá musí obsahovať rezervačný kód rezervácie, číslo faktúry, číslo účtu, na ktorý si želá vrátiť predmetnú čiastku, zníženú o poplatky podľa bodu 2.6.

2.5 Je bezpodmienečne nutné, aby pri rezervácii boli všetky osobné údaje vyplnené pravdivo a správne. Tieto informácie slúžia pre účely identifikácie klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo miles and more karty, kópiu občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient informovaný telefonicky, alebo e-mailom. Invia si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu (letenky) v prípade, že klient takéto doklady nedodá, alebo ich nedodá včas, a to bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky. V prípade uvedenia neúplných alebo nepravdivých údajov si Invia vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akejkoľvek ujmy spôsobenej uvedením údajov, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné, v plnej výške. V takom prípade spoločnosť Invia nenesie zodpovednosť za ujmy a škody, ktoré by klientovi vznikli.

2.6 Rezervácie je možné až do doby vystavenia letenky upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam tarifu danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovať pred zaplatením a pred vystavením letenky. Invia si za prípadné zmeny či storno na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok 30 Eur. Tieto poplatky sa účtujú k poplatkom stanoveným leteckou spoločnosťou. V prípade, že klient stornuje letenku, ktorá bola hradená kreditnou kartou, je povinný na storno formulár uviesť údaje kreditnej karty, na ktorú dáva automaticky Invia svoj súhlas na odúčtovanie administratívneho poplatku za storno letenky. Celkovú čiastku, po odúčtovania storno poplatku letecká spoločnosť vráti klientovi, v prípade, že letenka bola platená kreditnou kartou, priamo na kreditnú kartu, ktorú použil na úhradu predmetných leteniek. V prípade vrátenia ceny letenky budú vždy zo strany Invia od tejto ceny letenky odčítané všetky poplatky podľa podmienok tarifu danej letenky, poplatok za vystavenie letenky, administratívne poplatky, storno poplatky a manipulačné poplatky bude klientovi vrátená (o tieto poplatky) znížená cena letenky. Klient s týmto postupom Invia vyjadruje svoj súhlas. V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno a priezvisko cestujúceho za žiadnych okolností (výnimkou sú nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré zmeny umožňujú za poplatok). Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov.

2.7 Na vybranom lete má klient možnosť si priamo rezervovať sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify umožňujú automaticky si dopredu rezervovať miesto v lietadle.

2.8 Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla. Nie všetky letecké spoločnosti poskytujú všetky druhy jedál, ktoré sú v ponuke na rezervačnom portáli Invia. Jedlo, ktoré si klient vyberie, bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené a klient naň nemá nárok. Či letecká spoločnosť jedlo potvrdila alebo zamietla a z akého dôvodu, si klient môže po ukončení rezervácie overiť mailom alebo telefonicky na call centre.

2.9 Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pri vstupe do danej krajiny povinné, môže klient nájsť na www.mzv.sk. Invia nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosťou o prípadných vízových náležitostiach.

3. DORUČENIE LETENKY A JEJ PREVZATIE

3.1 Letenky a ostatné produkty budú vystavené a odoslané klientovi ihneď po úhrade ceny letenky, čím sa rozumie pripísanie celej čiastky za produkt vrátane všetkých ďalších objednaných služieb a zliav na účet Invia (pozri článok IV týchto obchodných podmienok).

3.2 Letenky a ostatné produkty budú klientovi doručené podľa jeho výberu nasledujúcim spôsobom:

 • 3.2.1 E-mailom – systém automaticky overuje možnosť vystavenia elektronickej letenky. Pokiaľ je letenku možné vystaviť elektronicky, bude táto letenka zaslaná klientovi elektronicky na emailovú adresu, ktorú zadal pri rezervácii letenky. Klient si toto potvrdenie elektronickej letenky môže vytlačiť z e-mailu.
 • 3.2.2 Poštou v rámci SR – papierové letenky budú klientovi zaslané v rámci SR za poštovné vo výške 6 Eur. Klient berie na vedomie tú skutočnosť, že doručenie leteniek možno garantovať len v rozsahu doručovacích podmienok daného poštového poskytovateľa.
 • 3.2.3 Vystavenie letenky na letisku (PTA) – tzv. Prepaid Ticket Advice, letenku si klient vyzdvihne priamo na letisku, na ktorom začína jeho let, resp. priamo v kancelárii leteckej spoločnosti, na vopred dohodnutom mieste s call centrom. Klientovi bude za túto službu automaticky naúčtovaný poplatok 40 Eur vrátane DPH. Túto službu neposkytujú všetky letecké spoločnosti a nie je povolená pri všetkých druhoch taríf.

3.3 Je povinnosťou klienta si minimálne 24 hodín pred odletom potvrdiť svoj let na call centre Invia, resp. priamo u leteckej spoločnosti, pre prípad, že by letecká spoločnosť zmenila čas odletu alebo let zrušila. Invia nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zrušené lety leteckou spoločnosťou, alebo za zmenené časy odletov. V prípade zmien, alebo zrušenia letov, ktoré nastanú, resp. budú do Invia spoločnosťami oznámené mimo otváracích dobu Invia, prípadne nastanú menej ako 24 hodín pred odletom, je klient povinný si prípadnú vzniknutú škodu vymáhať priamo od dopravcu, od ktorého si let zakúpil.

4. PODMIENKY ÚHRADY CENY LETENKY

4.1 Klient môže letenky a ostatné služby hradiť nasledujúcim spôsobom: Bankovým PREVODOM/ priamym vkladom na účet alebo v HOTOVOSTI v kancelárii - na základe vopred zaslanej výzve k platbe. Klient môže celkovú sumu uhradiť na účet spoločnosti Invia uvedený na výzve k platbe / faktúre. Klient môže uhradiť letenky tiež platobnou kartou on-line či platobnou kartou priamo na pobočke Invia.

4.2 Klient je povinný čiastku uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti mu oznámeného spoločnosťou Invia. Platba je uhradená v okamihu pripísania celkovej sumy na ktorýkoľvek účet spoločnosti Invia uvedený klientovi alebo pri prevzatí čiastky poverenou osobou na pobočkách Invia. V prípade nedodržania dátumu splatnosti si Invia vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu a vymáhanie škody spôsobenej zrušením rezervácie, resp. na zmenu ceny letenky.

4.3 Klient je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať ID klienta u Invia.

4.4 Klient v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí s tým, aby Invia vyhotovila výzvu k platbe / faktúre elektronicky. Klient súhlasí s tým, aby mu takáto výzva bola zaslaná e-mailom.

5. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Nakladanie s osobnými údajmi zo strany spoločnosti Invia je popísaná v dokumente "Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov klientov" dostupnom na tomto odkaze - https://www.invia.sk/ochrana-sukromia.

5.2 Ak nám poskytnete osobné údaje tretích osôb vyhlasujete, že od týchto osôb máte súhlas s odovzdaním ich osobných údajov spoločnosti Invia.

6. PREHLÁSENIE KLIENTA

6.1 Klient potvrdzuje, že bol oboznámený so VŠEOBECNÝMI PREPRAVNÝMI PODMIENKAMI LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ a tieto podmienky akceptuje. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient tiež vyhlasuje, že sa s vyššie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

6.2 Klient berie na vedomie, že Invia nenesie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie, zrušenie letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť daná letecká spoločnosť (dopravcu).

6.3 Reklamácia je potrebné zaslať písomne, a to na e-mail klientsky-servis@invia.sk, alebo doporučene na adresu sídla spoločnosti Invia.sk, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava.
Invia.sk, s.r.o. je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté leteckou spoločnosťou a tiež nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní je reklamácia vybavená so zodpovedným subjektom, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť do zákonom stanovenej lehote.

6.4 Doručovanie ostatných písomností medzi klientom a Invia sa uskutočňuje elektronicky na zadanú e-mailovú adresu klienta alebo poštou.

7. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODMIENKACH ZMLUVY O PREPRAVE

7.1 Varšavský dohovor je dohovor o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave vybavuje otázky zodpovednosti leteckých dopravcov, podpísaný vo Varšave 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom z 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý.

7.2 Doprava, vykonaná podľa letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tejto dohody nie je pokladaná za "medzinárodnú dopravu".

7.3 Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine, než je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny.

7.4 Ak to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedených v letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch Amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.

7.5 Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka sú uvedené v tarifách, dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravca v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon.

7.6 Pri vystavovaní letenky na dopravcu na linkách iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ, nie je výslovne uvedené inak.

7.7 Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vzťahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktoré lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jeho sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.

7.8 Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne nahlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa prijatia batožiny; pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní od vydania batožinu. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu uplatní sa príslušnej tarify alebo prepravné podmienky.

7.9 Letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v príslušnej letenke, v tarifách dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začiatkom cesty. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.

7.10 Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch alebo kdekoľvek inde nie sú zaručené a netvoria súčasť týchto obchodných podmienok. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.

7.11 Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo ak nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom. DOPRAVCA si vyhradzuje právo odmietnuť PREPRAVU AKEJKOĽVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LETENKY PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY ALEBO TARIFY, PREDPISY ČI NARIADENIA DOPRAVCU.

8. ČIERNA LISTINA LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ

8.1 Nariadenie ES č. 2111/2005, o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ukladá cestovným agentúram povinnosť informovať cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu. Uvedený zoznam dopravcov ("Black List") nájdete na http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_cs.htm

Tieto Podmienky sú účinné od 1.9.2020 a nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky predaja leteniek zo 20.1.2020.