OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI
Invia.sk, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1  Spoločnosť Invia.sk, s.r.o., IČO: 35 884 797, so sídlom v Bratislave 1, Dunajská 4, PSČ 811 08, zapísaná v obchodnom registri Bratislava, OS BA 1., oddiel: sro, vložka č. 31615/B (naďalej len „Invia“), pôsobí na slovenskom trhu ako cestovná agentúra prevádzkujúca svoju činnosť najmä prostredníctvom webových stránok www.invia.sk a www.lastminute.sk (spoločne s invia.sk a lastminute.sk ako „Web“) resp. mobilnej aplikácie pre operačné systémy Android a iOS v rozsahu a špecifikácii podľa aktuálnej dostupnosti takej aplikácie (ďalej len "Mobilnej aplikácie"). Pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach („Podmienkach“) uvedené vyslovene inak, vzťahujú sa ako na ponúkané zájazdy a predaj Zájazdov pod obchodnou značkou Invia tak Lastminute.

1.2  Pre účely týchto Podmienok  sa zájazdom, v súlade so zákonom č.281/2001 Z.z., o zájazdoch a podmienkach  podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „Zákon“), rozumie vopred pripravená a zorganizovaná kombinácia najmenej dvoch z nasledujúcich služieb, ak je predávaná  alebo  ponúkajúca  k predaju  za súhrnnú cenu a ak je služba poskytovaná po dobu presahujúcu 24 hodín alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc, a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby, ktoré nie sú  doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú časť Zájazdu, alebo ktorých cena tvorí aspoň 20 % súhrnnej ceny Zájazdu, poprípade aj jednotlivé služby poskytované spoločnosťou Invia alebo organizujúcou CK samostatne (ďalej len „Zájazd“).

1.3  Invia je ako cestovná agentúra, autorizovaným predajcom Zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej len „CK“), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení. Všetky CK, s ktorými Invia spolupracuje, sú riadne poistené proti úpadku CK a vo väčšine prípadov fungujú na Slovenskom trhu už niekoľko rokov.

1.4  Ponuka všetkých Zájazdov spoločnosti Invia je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od CK, ktoré sú usporiadateľom ponúkaných  Zájazdov, iba v prípade, že je usporiadateľom priamo Invia. Všetky tieto údaje sú platné k dátumu ich uverejnenia na Webe. Invia nezodpovedá za prípadné následné zmeny jednotlivých ponúk zo strany jednotlivých CK.

1.5  Invia si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre Zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom Zájazdu.

1.6  Zájazd od spoločnosti Invia si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí so spoločnosťou Invia alebo organizujúcou CK cestovnú zmluvu (či inú zmluvu na ponúkané služby), alebo tá osoba, v ktorej prospech bola táto zmluva uzatvorená. Zákazníkom je pre účely týchto Podmienok aj osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na Zájazd alebo inú službu v súlade s článkom 3 týchto Podmienok (ďalej len "Zákazník").

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Každý Zákazník môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok (rezervácií) na ponúkané Zájazdy. Invia nemá v okamihu prijatia objednávky, či už na Webe alebo v rámci Mobilnej aplikácie, informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne usporiadateľom Zájazdu, príslušnou CK.

2.2 Zákazník berie na vedomie, že u niektorých ponúk (najmä pri Zájazdoch na poslednú chvíľu - "Last minute" alebo v ďalších prípadoch) nemusia byť uvedené kompletné informácie. Tieto informácie o Zájazde budú Zákazníkovi spresnené pracovníkom Invia alebo organizujúcou CK po obdržaní objednávky.

2.3 Invia si vyhradzuje právo po odoslaní Zákazníkovej objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní Zájazdov do databázy či v dôsledku zmeny okolností na strane usporiadateľa Zájazdu, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť.

2.4 Vybavenie objednávok Zákazníkov je zo strany spoločnosti Invia riešené nasledovne:

(a) Po tom, čo Zákazník v súlade s článkom 2.1 týchto Podmienok vykoná objednávku vybraného Zájazdu a Invia túto objednávku dostane, vykoná Invia rezerváciu  Zájazdu. Rezervácia je možné realizovať v priebehu prevádzkovej doby príslušnej CK a Invia. Niektoré CK nemajú počas víkendu otvorené, v tom prípade bude objednávka vybavená v najbližší pracovný deň. V prípade akéhokoľvek problému s rezerváciou Invia bezodkladne kontaktuje Zákazníka a dohodne ďalší postup.

(b) Zákazník berie na vedomie, že v prípade telefonických objednávok sú hovory s pracovníkmi Invia monitorované, čím nie je dotknuté právo Zákazníka monitorovanie odmietnuť.

2.5 Ak je objednávka zo strany Zákazníka akceptovaná spoločnosťou Invia aj organizujúcou CK, dôjde k uzavretiu zmluvy, a to nasledujúcim spôsobom a pri splnení uvedených podmienok:

(a) Vznik zmluvného vzťahu v prípade, kedy je usporiadateľom Zájazdu CK:

Ak je objednávka Zákazníka akceptovaná organizujúcou CK, ktorá je usporiadateľom objednaného Zájazdu, je Zákazníkovi odovzdaný zo strany spoločnosti Invia návrh Zmluvy medzi Zákazníkom a príslušnou CK, a to spolu s potrebnými pokynmi na jej vyplnenie, podpis a úhradu Zájazdu. Zmluva spolu s pokynmi a týmito Podmienkami je Zákazníkovi zaslaná faxom, e-mailom, odovzdaná osobne na pobočke Invia alebo výnimočne zaslaná aj poštou, a to na náklady Invia.

Invia tiež môže informovať Zákazníka o tom, do akej doby je potrebné návrh zmluvy prijať; ak bude Zmluva prijatá po tomto termíne, návrh zaniká a na uzavretie Zmluvy nedôjde. Ak nie je doba na prijatie Zmluvy Zákazníkovi oznámená, má sa za to, že návrh Zmluvy zaniká po uplynutí najneskôr 3 dní od jej doručenia.

Zákazník je povinný v prípade akceptácie ponuky zaslať podpísanú zmluvu, vrátane dokladu o vykonanej platbe, na adresu spoločnosti Invia. Zaslanie inému subjektu (napr. CK) môže viesť k tomu, že Zájazd nebude možné uskutočniť. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre Zákazníka záväzné a Invia nie je zodpovedná za následky omeškania zo strany Zákazníka (zo strany CK môže dôjsť napr. k stornu rezervácie alebo Zájazdu)

2.6 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany spoločnosti Invia, resp. organizujúcej CK. Ak nie je zmluva potvrdená, uplatní sa úprava uvedená v článku 3.4 týchto Podmienok.

2.7 Pred uzavretím zmluvy je na žiadosť Zákazníka spoločnosť Invia povinná predložiť k nahliadnutiu doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku CK, ktorá je organizátorom Zájazdu. 

2.8 Ak nie je u daného Zájazdu výslovne uvedené inak, cena za "Dieťa" je platná zvyčajne pre dieťa na 1. prístelke v sprievode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov organizátora Zájazdu či zahraničných dodávateľov.

2.9 Zákazník si je vedomý toho, že organizujúca CK môže využívať služby obchodných partnerov, tzn. že napr. služby poskytované v mieste pobytu Zákazníka budú vykonávané zamestnancom obchodného partnera organizujúcej CK, ktorým môže byť ako iný subjekt so sídlom v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí.

3. Platba

3.1 Zákazníkovi sú pokyny k platbe odovzdané v písomnej forme, a to spravidla e-mailom spolu s návrhom zmluvy, popr. sú fakturačné údaje uvedené v Zmluve.

3.2 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, za bežné Zájazdy objednávané obvykle viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí Zákazník obvykle 50% z jeho plnej ceny, a to bezodkladne v čase uzavretia zmluvy, následne potom obvykle jeden kalendárny mesiac pred čerpaním prvej služby (nástupom na Zájazd) doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny Zájazdu dohodnutej v Zmluve.

3.3 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, Zájazdy typu "last minute" a Zájazdy objednávané obvykle menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu hradí Zákazník jednorázovo v plnej výške, a to na účet Invia, prípadne po dohode s Invia priamo na účet organizujúcej CK, v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom, na pobočkách Invia, či inou platobnou metódou, podľa dohody s pracovníkom Invia. Môžu nastať výnimky, vzhľadom k obsadenosti letov, Zájazdov a z iných príčin, kedy budú Zákazníkovi odovzdané iné inštrukcie pre platbu než tie uvedené v týchto Podmienkach.

3.4 Zákazník berie na vedomie, že po podpise zmluvy môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný Zájazd, resp. spoločnosť Invia, rezerváciu nepotvrdí (pozri článok 2.6 týchto Podmienok). V takom prípade sa zmluva od začiatku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov.

3.5 Zákazník súhlasí s tým, že Invia, resp. organizujúca CK (ak neuvádzajú obchodné podmienky CK inak), je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu Zájazdu, a to iba za týchto podmienok:

(a) k zvýšeniu ceny Zájazdu nesmie dôjsť počas dvadsiatich (20) dní pred začatím Zájazdu; alebo

(b) cenu za Zájazd možno zvýšiť, ak dôjde k zvýšeniu ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena pohonných hmôt u príslušného Zájazdu; alebo

(c) cenu za Zájazd možno zvýšiť, ak dôjde k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene Zájazdu, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena predmetných platieb u príslušného Zájazdu; alebo

(d) cenu za Zájazd možno zvýšiť, ak dôjde k zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tejto zmene nedôjde do dvadsiateho prvého (21) dňa pred začatím Zájazdu.

Informácie o zvýšení ceny Zájazdu musí byť Zákazníkovi odoslaná najneskôr dvadsaťjeden (21) dní pred začatím Zájazdu, 

inak  spoločnosti Invia, resp. príslušnej CK, nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene Zájazdu.

3.6 Ak je Invia alebo organizujúca CK nútená z objektívnych dôvodov zmeniť podmienky zmluvy alebo cenu za Zájazd, má Zákazník v lehote piatich (5) dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy možnosť od zmluvy odstúpiť, v opačnom prípade sa má za to, že Zákazník s navrhovanou zmenou zmluvy súhlasí.

3.7 Platby zo zahraničia a do zahraničia sú možné len po individuálnej dohode s pracovníkom Invia a bankové poplatky hradí vždy Zákazník.

3.8 Vyššie uvedené platobné podmienky podľa článku 3 týchto Podmienok neplatia, pokiaľ Zákazník po dohode s pracovníkom spoločnosti Invia platí cenu za Zájazd priamo CK. V tom prípade platia platobné podmienky organizujúca CK, ak sú v rozpore s článkom 3 týchto Podmienok.

3.9 Pokiaľ si Zákazník vyberie pre nákup svojej dovolenky produkt ,,Šikovná záloha“, tak Invia vystaví zákazníkovi platobné podmienky produktu ,,Šikovná záloha“ prostredníctvom platobného e-mailu (ďalej len ,,Platobné podmienky“). Uzatvorením Zmluvy o zájazde sa potom medzi klientom a Inviou uzatvára zmluva o pôžičke, kde zapožičia Invia klientovi čiastku rovnajúcu sa rozdielu medzi zálohou na cenu zájazdu uvedenú v Zmluve o zájazde a čiastkou uvedenou v rozvrhu platieb podľa Platobných podmienok produktu ,,Šikovná záloha“ a klient túto čiastku od Invie prijíma ( ďalej len ako ,, požičaná čiastka“) a zaväzuje sa ju Invii vrátiť v lehote najneskôr do dátumu uvedeného v Platobných podmienkach. Požičanú čiastku Invia uhradí ako doplatok zálohy uvedenej v Zmluve o zájazde v prospech cestovnej kancelárie, s ktorou má klient uzatvorenú Zmluvu o zájazde podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Požičaná čiastka nie je úročená. Klient je oprávnený požičanú čiastku vrátiť kedykoľvek, i v splátkach, celú najneskôr však do uvedeného dátumu v Platobných podmienkach.

3.10 Pre prípad omeškania s vrátením požičanej čiastky podľa odstavca 3.9 sa klient zaväzuje uhradiť Invii zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia. Týmto potom nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na uhradenie zákonných úrokov z omeškania.

3.11 V prípade, že klient nevráti Invii požičanú čiastku podľa odseku 3.9 a podľa Platobných podmienok produktu "Šikovná záloha", potom je Invia oprávnená podniknúť kroky vedúce k prípadnému ukončeniu Zmluvy o zájazde, ktorú má klient uzatvorenú s cestovnou kanceláriou. Klient toto berie na vedomie.

3.12 V prípade, že dôjde k zrušeniu Zájazdu pred jeho nastúpením zo strany klienta a cestovnej kancelárii vznikne povinnosť vrátiť zaplatenú zálohu, ktorú uhradil čiastočne klient a čiastočne Invia z titulu produktu "Šikovná záloha", potom sa zmluvné strany dohodli, že cestovná kancelária je oprávnená tieto finančné prostriedky vrátiť na účet Invie a zmluvné strany budú tieto prostriedky považovať za vrátenie pôžičky zo strany klienta až do výšky požičanej čiastky podľa ods. 3.9, pokiaľ medzitým klient Invii nevráti požičanú čiastku v súlade s Platobnými podmienkami produktu "Šikovná záloha".

3.13 V prípade, že dôjde k úpadku cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom zájazdu, a klientovi vznikne nárok na vrátenie plnenia a bude sa jednať o plnenie, ktoré za klienta uhradila z titulu produktu "Šikovná záloha" Invia a klient Invii doteraz požičanú čiastku nevrátil, potom klient postupuje na Inviu pohľadávku voči cestovnej kancelárii, a to vo výške ktorú Invia zaplatila za klienta v prospech cestovnej kancelárie podľa produktu "Šikovná záloha", a čiastka nebola dosiaľ klientom vrátená Invii, a Invia túto pohľadávku od klienta prijíma. O postúpení  bude uzatvorená samostatná zmluva.

3.14 V prípade, že si klient uzatvorí poistenie pre prípad storna svojho zájazdu a dôjde k zrušeniu zájazdu pred jeho nastúpením zo strany klienta a cestovnej kancelárii vznikne povinnosť vrátiť zaplatenú zálohu, ktorú uhradil čiastočne klient a čiastočne Invia z titulu produktu "Šikovná záloha", a storno poplatky budú hradené z poistného plnenia, teda klientovi vznikne nárok na plnenie od poisťovne a bude sa jednať o plnenie, ktoré za klienta uhradila na základe produktu "Šikovná záloha" Invia a klient Invii doteraz požičanú čiastku nevrátil, potom klient postupuje na Inviu pohľadávku z titulu svojho poistenia storna zájazdu, a to vo výške, ktorú Invia zaplatila za klienta v prospech cestovnej kancelárie z titulu produktu "Šikovná záloha" a čiastka nebola dosiaľ klientom vrátená Invii, a Invia túto pohľadávku od klienta prijíma. O postúpení potom bude uzatvorená samostatná zmluva.

 

4. Cestovné doklady

4.1 Každý Zákazník je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý Zákazník je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí zaistiť Zákazník vždy sám ešte pred vycestovaním. Za prípadné neudelenie víza nenesie Invia či CK žiadnu zodpovednosť.

4.2 Zákazník si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii. Zákazníci inej ako slovenskej štátnej národnosti sú povinní si ešte pred objednaním zájazdu zistiť pasové, vízové a iné formality pre svoj pobyt v príslušnej destinácii, aj v krajinách prípadných prestupov či prejazdov.

4.3 Pre prípad straty cestovného dokladu v zahraničí, odporúčame klientom pre jednoduchšie vybavenie náhradných dokladov, aby cestovali s niekoľkými kópiami svojich cestovných dokladov, prípadne, aby ich mali uložené v emailovej pošte atď. Tieto kópie môžu uľahčiť riešenie mnohých situácií. Jedná sa najmä o prípady straty dokladu či odcudzenia a pri požiadavke hotela nechať cestovný pas na recepcii do druhého dňa. Hotely si môžu cestovný doklad kopírovať či oskenovať a mali by doklad bezodkladne klientovi vrátiť. V prípade straty cestovného dokladu v zahraničí, občan SR nahlási stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí miestnej polícii a požiada, aby mu o tom vydala potvrdenie. Následne stratu oznámi zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky (ďalej ZÚ SR). V prípade núdze sa cestujúci môže so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad SR. Zoznam úradov je obsiahnutý na internetovej stránke MZV  SR v kapitole Slovenské zastupiteľstvá - záložka "Všetky zastupiteľstvá". V prípade, že občan SR naliehavo potrebuje cestovný doklad, požiada ZÚ SR o vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu); ten vydáva ZÚ SR v čo najkratšom čase, ako sú splnené podmienky ustanovené pre jeho vydanie. Cestovný preukaz je cestovným dokladom k jednotlivej ceste s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, najmä na uľahčenie návratu do Slovenskej republiky.

4.4 Potrebné ostatné doklady zabezpečované spoločnosťou Invia či organizujúcej CK, ako napr. vouchery, letenky a pod, obdrží Zákazník od Invia alebo príslušnej CK. Ak nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odosielané zvyčajne 3 až 5 dní pred odchodom alebo môžu byť odovzdané Zákazníkovi až priamo na mieste odchodu. V prípade letu leteckou spoločnosťou, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytovacom zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické vouchery, sa Zákazník na letisku aj v ubytovacom zariadení preukáže cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom.

5. Zájazdy na vyžiadanie

5.1 Pri niektorých ponukách Zájazdov sa môže Zákazník pokúsiť vyžiadať ďalšie miesta, a to aj za predpokladu, že z ponuky Zájazdov vyplýva, že žiadne miesta už nie sú.

5.2 Záujemca berie na vedomie, že pri týchto Zájazdoch je zo strany usporiadateľa Zájazdu nutné vyžiadať voľnú kapacitu najskôr u príslušného zahraničného partnera CK, resp. spoločnosti Invia (tj. pri ubytovacích zariadeniach v zahraničí apod.).

5.3 V takomto prípade je Invia oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu na cenu Zájazdu vo výške až 100 % tohto Zájazdu ešte pred tým, ako je rezervácia Zájazdu potvrdená zo strany zahraničného partnera.

V okamžiku úhrady zálohy dochádza medzi spoločnosťou Invia a Zákazníkom k uzavretiu Zmluvy o obstaraní Zájazdu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s článkom 2.6 týchto Podmienok a zaniká v prípade, že nedôjde k potvrdeniu rezervácie. Pokiaľ zanikne Zmluva, Zákazníkovi sa vždy vracia uhradená záloha v plnej výške. Zmluva o zájazde sa riadi právnym poriadkom štátu, v ktorom má usporiadateľ sídlo. U zahraničných organizátorov môže byť odlišná lehota pre vybavenie reklamácie než je všeobecne uvedené v článku 9.4 Podmienok.

5.4 Pre vylúčenie pochybností platí, že na Zájazd podľa tohto článku 5 Podmienok sa vzťahujú storno podmienky danej CK.

6. Storno zájazdu a odstupné

6.1 Zákazník môže pred zahájením Zájazdu usporiadaného CK od Zmluvy odstúpiť. Pokiaľ nie je dôvodom pre odstúpenie Zákazníka porušenie povinností organizujúcej CK vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo zákona, je Zákazník povinný zaplatiť organizujúcej CK odstupné stanovené nižšie:

      (a) po uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorého usporiadateľom je CK, je Zákazník povinný uhradiť odstupné vo výške stanovenej v  obchodných podmienkach danej CK.

(b) Zákazník je povinný zaplatiť odstupné taktiež vtedy, pokiaľ dôjde k odstúpeniu zo strany CK z dôvodov porušenia povinností zo strany Zákazníka.

(c) V prípade preplatku klienta, alebo v prípade storna zájazdu vyvíja spoločnosť Invia maximálnu snahu o navrátenie finančných prostriedkov klientovi v čo najkratšom možnom termíne. Z procesných dôvodov, z dôvodu potreby časového priestoru na vrátenie peňazí od organizujúcej CK a pod. sa môže lehota vrátenia predĺžiť.

(d) Ak Zákazník hradil celú alebo časť Zájazdu tzv. poukážkami (napr. Gastropass, Flexipass, Holidaypass a pod) a odstúpi od zmluvy, môže mu byť prípadná vrátka vrátená v týchto poukážkach.

(e) V prípade, že Zákazník využije možnosť úhrady Zájazdu iným subjektom (napr. príspevok zamestnávateľa na dovolenku, platba prostredníctvom spoločnosti Benefit management, platba zájazdu na splátky atď.) a Zájazd bude Zákazníkom alebo predávajúcou CK v súlade s týmito Podmienkami alebo na základe zákona stornovaný, je prípadná vrátka ceny Zájazdu možná iba tomu subjektu, ktorý Zájazd hradil (tzn. v prípade, že Zájazd platil zamestnávateľ Zákazníka, bude vrátka za stornovaný zájazd vrátená zamestnávateľovi Zákazníka a nemôže by vrátená Zákazníkovi a pod.). V prípade čiastočnej úhrady Zákazníkom a čiastočnej úhrady iným subjektom, bude vrátka ceny Zájazdu v prípade storna vrátená rovnakým pomerom všetkým platiacim. Lehota na vybavenie vratky ceny stornovaného Zájazdu je 14 kalendárnych dní.

(f) V prípade, že Zákazník využije možnosť úhrady Zájazdu darčekovým certifikátom vystaveným spoločnosti Invia, riadi sa vrátka ceny Zájazdu v prípade storna samostatnými podmienkami uvedenými na darčekovom certifikáte.

6.2 Odstúpenie od zmluvy (storno) musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Zákazníka a zaslané buď na e-mailovú adresu odstupenie@invia.sk, alebo faxové číslo +421 2 3221 0002 v pracovnej dobe od pondelka do piatku 9:00-17:30 hod alebo počas otváracej doby na niektorú z pobočiek Invia a súčasne zaslané na e-mailovú adresu, či faxové číslo príslušnej organizujúcej CK na kontakty uvedené v Zmluve. Storno môže byť prípadne dodané Zákazníkom osobne do sídla spoločnosti Invia a nechať si zodpovedným pracovníkom potvrdiť príjem.

6.3 Pre stanovenie výšky odstupného je rozhodujúci čas doručenia odstúpenia organizátorovi Zájazdu t.j. doručenie do CK, resp. spoločnosti Invia, preto je potrebné vziať do úvahy, že vybrané pobočky Invia majú otvorené aj počas víkendu a večerných hodín, ale nie však kancelárie organizátora Zájazdu.

6.4 Aj keď Invia vyvíja maximálnu snahu spolupracovať iba s osvedčenými a preverenými partnermi, môže sa bohužiaľ v ojedinelých prípadoch CK dostať do úpadku. Všetky Zájazdy ponúkané prostredníctvom Invia sú bez nutnosti akýchkoľvek platieb zo strany Zákazníkov poistené proti úpadku usporiadajúcej CK poistením Faktor100 (viac na https://www.invia.sk/faktor100/), ale v prípade, že sa Zákazník rozhodne toto poistenie nevyužiť a na príslušnom súde bude začaté konkurzné konanie s CK, vráti Invia zaplatené finančné prostriedky Zákazníkom, pokiaľ vrátenie finančných prostriedkov bude umožňovať zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Pokiaľ bude nutné zaplatené finančné prostriedky vymáhať v rámci konkurzného konania CK (alebo v rámci iného obdobného konania), vráti Invia Zákazníkovi tú časť zaplatených finančných prostriedkov, ktoré v rámci konkurzného konania obdrží, znížené o náklady spojené s jej vymáhaním, bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto finančné prostriedky obdrží.

7. Odmietnutie Zákazníka

7.1 Invia si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy so Zákazníkom hlavne v nasledujúcich prípadoch:

(a) Zákazník opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo

(b) Zákazník neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;

(c) Zákazník v minulosti bezdôvodne nezaplatil zálohu alebo celú čiastku za objednaný Zájazd v súlade s článkom 3 týchto Podmienok, alebo

(d) Zákazník v minulosti nezaslal podpísanú Zmluvu o obstaraní zájazdu v súlade s článkami 2.5 a 2.6 týchto Podmienok, alebo

(e) Zákazník opakovane porušuje Podmienky prevádzky Mobilnej aplikácie.

 

8. Spracovanie Osobných údajov

8.1 Nakladanie s osobnými údajmi zo strany spoločnosti Invia je popísané v dokumente „Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov klientov“ dostupnom na tomto odkaze.

8.2 Pokiaľ nám poskytnete osobné údaje tretích osôb prehlasujete, že od týchto osôb máte súhlas s odovzdaním ich osobných údajov spoločnosti Invia.

 

9. Zodpovednosť za porušenie záväzku

9.1 Zákazník môže v súlade s § 741i zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby u CK. CK sa zaväzuje právo uplatnené podľa predchádzajúcej vety vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jeho prijatia. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na prípady, pokiaľ si Zákazník právo podľa predchádzajúcej vety uplatní u spoločnosti Invia.

9.2 Prípadné reklamácie Zájazdu či služieb spoločnosť Invia odporúča riešiť na mieste pobytu s delegátom organizátora Zájazdu, alebo na recepcii ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť vady ihneď odstránené či napravené delegátom CK, ubytovacím zariadením atď. Spoločnosť Invia odporúča pre vybavenie reklamácie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu organizátora Zájazdu či ubytovacieho zariadenia. Taktiež býva k dispozícii Zákazníkovi nonstop telefónna linka organizátora Zájazdu.

9.3 Pokiaľ nie je možné zaistiť pokračovanie Zájazdu inak ako prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej kvality ako uvedenej v Zmluve, je organizátor Zájazdu povinný vrátiť Zákazníkovi rozdiel v cene.

9.4 Ak sa Zákazník rozhodne reklamovať Zájazd či inú poskytnutú službu až po ukončení Zájazdu, je potrebné reklamáciu zaslať bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 1 mesiaca od skončenia zájazdu, alebo od okamihu, kedy mal byť Zájazd ukončený, inak nárok zaniká). Reklamáciu môže Zákazník tiež poslať na mail klientsky-servis@invia.sk, alebo podať na akejkoľvek pobočke Invia aj ústne. O tomto oznámení bude zodpovedným pracovníkom vypracovaný záznam, ktorý bude zaslaný usporiadajúcej CK; záznam je Zákazník povinný podpísať. Spoločnosť Invia odporúča písomnú reklamáciu doplniť o číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia, identifikáciu usporiadajúcej CK, popis reklamovanej služby, uplatňovaný nárok, bankový účet Zákazníka a na písomnej reklamácii pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (ak je to možné) a ďalšími vhodnými materiálmi. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa Zákazník s usporiadateľskou CK nedohodne na dlhšej lehote.

9.5 Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na mieste samom (v destinácii v priebehu Zájazdu). Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta organizátora Zájazdu a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Zákazníka, špecifikácia Zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Zákazníkom a delegátom organizátora Zájazdu. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate v súlade s článkom 9.4 týchto Podmienok.

9.6 Zákazník sa zaväzuje poskytovať spoločnosti Invia a organizátorovi Zájazdu súčinnosť pri šetrení reklamácie a preukazovaní reklamovaných skutočností.

9.7 Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  je možné, aby sa zákazník obrátil na Slovenskú obchodnú inšpekciu a podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, podľa ustanovenia §12 Zákona. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/. Zákazník je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Zákazník je tiež oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.

 

10. Ďalšie práva a povinnosti strán

10.1 Organizujúca CK, je povinná pred uzavretím zmluvy v katalógu, ponuke, na svojich webových stránkach, na svojej predajni, v týchto Podmienkach dostupných kedykoľvek na Webe alebo v rámci Mobilnej aplikácie či iných podmienkach príslušnej CK, prípadne inou preukázateľnou formou pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať Zákazníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie Zákazníka o kúpe Zájazdu, najmä o:

(a) termíne zahájenia a ukončenia Zájazdu, 

(b) cene Zájazdu, vrátane časového rozvrhu platieb a výške zálohy, 

(c) prípadoch, kedy je Zákazník povinný zaplatiť CK odstupné pri odstúpení od Zmluvy, a o výške tohto odstupného, 

(d) mieste určenia cesty alebo pobytu, 

(e) druhu dopravného prostriedku (hlavné charakteristické znaky alebo triedy), 

(f) ubytovaní (poloha, kategória, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky) – mapa o umiestnení ubytovania uvedená na Webe či v rámci Mobilnej aplikácie môže byť iba orientačná, 

(g) stravovaní, 

(h) predpokladanej trase cesty, vrátane časov a miest zastávok, 

(i) pasových a vízových požiadavkách pre občanov Slovenskej republiky a zdravotných formalitách, ktoré sú nutné pre cestu a pobyt, a o zvyčajných cenách a lehotách pre ich vybavenie, 

(j) tom, či je pre Zájazd požadovaný minimálny počet zákazníkov vrátane termínu, kedy najneskôr pred odjazdom musí byť Zákazníkovi oznámené, že nebolo tohto minimálneho počtu dosiahnuté a CK Zájazd zruší, 

(k) rozsahu a podmienkach poistenia záruky pre prípad úpadku CK (rozsah poistného plnenia, podmienky pre uplatnenie nároku Zákazníka, poisťovňa, s ktorou má uzatvorené poistenie), 

(l) programe v mieste pobytu, 

(m) lehote, v ktorej môže Zákazník oznámiť, že sa Zájazdu miesto neho zúčastní iná osoba, pokiaľ sú dôvody pre jej stanovenie, a o podmienkach, ktoré musí účastník zájazdu spĺňať, pokiaľ sú dôvody pre ich stanovenie, 

(n) možnosti uzatvoriť individuálne poistenie Zákazníka pre cesty a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že Zákazníkovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene Zájazdu. 

10.2 Organizujúca CK, je povinná Zákazníkovi písomne poskytnúť najneskôr 7 dní pred zahájením Zájazdu podrobné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v Zmluve alebo katalógu a ktoré sú pre Zákazníka dôležité. Týmito informáciami sa rozumejú hlavne tie uvedené v §741d odst.1 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

10.3 Spoločnosť Invia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 2111/2005, o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravcov, ktorí majú zákaz na prevádzkovanie leteckej dopravy v Spoločenstve: http://www.caa.sk (tzv. „Black List“).

10.4 Je povinnosťou Zákazníka sa vopred zoznámiť s dokumentom „Informácie pred nákupom“, ktorý je dostupný na Webe spoločnosti Invia na adrese https://www.invia.sk/dolezite-informacie/ .

10.5 Každý Zákazník je po návrate zo Zájazdu požiadaný o vyplnenie dotazníka zhrňujúceho a hodnotiaceho priebeh Zájazdu, jednotlivé služby CK a Invia, ubytovacie zariadenia atď. a jeho spokojnosť s nimi.

Pokiaľ budú súčasťou recenzie aj obrazové snímky, odoslaním takýchto snímok v rámci recenzie poskytuje Zákazník spoločnosti Invia bezodplatný súhlas na použitie týchto snímok (ďalej ako „dielo“) podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z..z. Autorský zákon (ďalej len "Autorský zákon") za účelom propagácie a reklamy činnosti spoločnosti Invia v neobmedzenom rozsahu, bez akéhokoľvek časového či iného obmedzenia a pre akýkoľvek spôsob použitia diela. V rámci udeleného súhlasu je Invia oprávnená dielo akokoľvek upravovať, spracovávať, meniť a spájať s inými dielami.

Zákazník dáva v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník privolenie na vyhotovenie alebo použitie podobizní, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa Zákazníka alebo jeho prejavov osobnej povahy. Použitím sa na účely týchto VOP považuje najmä ale nielen zobrazovanie, rozmnožovanie a rozširovanie podobizne, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov poskytnutej spoločnosti Invia v rámci recenzie, a to v rozsahu udelenej licencie.

Invia sa zaväzuje akúkoľvek recenziu odstrániť, ak Zákazník pošle žiadosť o jej odstránenie na e-mail klientsky-servis@invia.sk.

10.6 Spoločnosť Invia sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so Zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy Zákazníka.

10.7 Zákazník bol s  týmito Podmienkami oboznámený, výslovne ich prijíma a potvrdzuje, že tieto Podmienky neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré Zákazník nemohol očakávať.

10.8 Tieto Podmienky sú účinné od 25. 5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce Podmienky zo dňa 01. 11. 2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDEJA LETENIEK

Invia.sk, s.r.o.
cestovná agentura
Dunajská 4
811 08 Bratislava
IC: 35884797
IC DPH: SK2021833781
(dalej ako "Invia")

I. Definícia

 • REZERVÁCIA - elektronický údaj v celosvetovom rezervacnom systéme a v systéme konkrétneho dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využit jeho prepravné služby. Obsahuje informácie o mene a priezvisku cestujúceho, jeho pohlavia, dátumu narodenia (u detí, mládežníkov, študentov, batoliat a seniorov), presný casový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spolocnosti a letoch. Môže obsahovat taktiež špeciálne požiadavky klienta a údaj o rezervácii konkrétneho sedadla v lietadle, v prípade, že túto rezerváciu konkrétneho sedadla na danej linke letecká spolocnost umožnuje, inak je sedadlo možné rezervovat až na check-in pred odletom.
 • SKUPINOVÁ REZERVÁCIA - Rezervácia s minimálnym poctom cestujúcich 10.
 • LETENKA - kúpna zmluva medzi klientom a leteckým prepravcom o leteckej doprave klienta, resp. jeho batožiny z miesta odletu do cielovej destinácie. V okamihu zaplatenia letenky klient automaticky uzatvára kúpnu zmluvu s leteckým prepravcom a tým súhlasí s podmienkami dopravy tohto prepravcu. Všeobecné podmienky dopravy leteckých prepravcov, clenov IATA (Medzinárodná asociácia leteckých prepravcov) si môžete prezriet tu. Invia pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovatel a nenesie žiadnu zodpovednost za prípadné reklamácie spojené so službami, ktoré poskytuje letecký prepravca.
 • ELEKTRONICKÁ LETENKA - údaj v elektronickom systéme leteckých spolocností, v ktorom sú bezpecne uložené všetky detaily letu.
 • PAPIEROVÁ LETENKA - letecká prepravná cenina, ktorú je potrebné fyzicky mat so sebou pri odlete a predložit ju na check-in na letisku.
 • PTA - Prepaid Ticket Advice "doklad o predplatenom cestovnom" s uvedením pevne zaisteného miesta k vyzdvihnutiu letenky. PTA umožnuje vystavenie letenky v inom meste (krajine), ak bola uskutocnená platba. Poplatok za PTA je 30 Eur a platí sa spolu s cenou letenky. PTA vystavenie neposkytujú všetky letecké spolocnosti na všetkých letiskách.
 • CENA LETENKY - cena prepravných leteckých služieb.
 • LETECKÉ POPLATKY - poplatky vyberané mestom, štátom alebo zemou v dobe odletu. Väcšinou sa tento poplatok vyberá súcasne s prepravným - cenou letenky - v niektorých prípadoch sa však platia letiskové poplatky priamo na letisku.

II. Podmienky a spôsob rezervácie

 • Invia zabezpecuje online rezervacný systém na portáli www.invia.sk, prostredníctvom ktorého má klient možnost vyhladat aktuálne dostupné letecké spojenia podla zadaných požiadaviek v rezervacnom formulári (miesto odletu do požadovanej destinácie, dátum odletu, miesto odkial si klient praje vrátit, dátum odletu atd.) a zároven si na jemu vyhovujúcom a vybranom spojení miesto rezervovat.
 • Klient má možnost si prezerat aktuálny stav volných miest v lietadlách a aktuálne ceny pocas 24 hodín denne. Rezerváciu na konkrétny žiadaný(vybraný) let je možné ucinit kedykolvek najneskôr však den pred odletom. Pokial klient požaduje letenku s odletom v ten istý den môže kontaktovat call centrum a rezerváciu urobit telefonicky.
 • Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervacný kód a klientovi je poslané potvrdenie rezervácie e-mailom. Klient je povinný si skontrolovat rezerváciu a údaje v nej uvedené a v prípade akýchkolvek nezrovnalostí je povinný kontaktovat spolocnost Invia písomne, e-mailom alebo telefonicky. Za nezrovnalosti sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, resp. miesto krstného mena uvedené priezvisko a naopak. V prípade, že si klient takto rezerváciu neskontroluje, Invia nezodpovedá za žiadne prípadne straty ci škody, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli.
 • Po ukoncení rezervácie klient od Invia obdrží informácie potrebné k uhradeniu letenky. Rezervácia je vždy platná v ten istý den, kedy bola ukoncená resp. do casu svojej platnosti t. j. je urcená dopravcom a tarifou letenky. V prípade, že klient do toho casu, resp. do casu kedy vyprší den splatnosti, resp. neskontaktuje call centrum a neoverí si garanciu ceny, rezervácia bude systémom automaticky zrušená bez akéhokolvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú systém potvrdí klientovi pri ukoncení rezervácie, je garantovaná len do dna splatnosti uvedeného na zálohovej faktúre, v niektorých prípadoch niekolko dní. Den, do ktorého je cena garantovaná, je potrebné si overit na call centre. Invia si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky uvedenú na faktúre nebude možné letenky vystavit z dôvodu systémovej chyby. V prípade, že letenku nie je možné z uvedených dôvodov vystavit, klient je povinný zaslat na e-mailovú adresu letenky@invia.sk žiadost o vrátenie platby, ktorá musí obsahovat rezervacný kód rezervácie, císlo faktúry, císlo úctu, na ktorú si predmetnú ciastku zníženú o poplatky podla bodu 6 tejto sekcie (Rezervácie je možné až do casu....), praje vrátit.
 • Je bezpodmienecne potrebné, aby pri rezervácii boli všetky osobné údaje vyplnené pravdivo a správne. Tieto informácie slúžia pre úcely identifikácie klienta a jeho rezervácie v dalšej komunikácii. V prípade, že letecká spolocnost vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie dalších dokumentov (císlo pasu, obcianskeho preukazu, císlo miles and more karty, kópiu obcianskeho preukazu, císlo kreditnej karty), bude o tom klient informovaný telefonicky, alebo e-mailom. Invia si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu (letenky) v prípade, že klient tieto doklady nedodá, alebo ich nedodá vcas, a to bez akéhokolvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. Vyplnením údajov a dokoncením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za úcelom vystavenia letenky. V prípade uvedenia neúplných alebo nepravdivých údajov si Invia vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkolvek škôd spôsobených uvedením údajov, ktoré nie sú pravdivé, v plnej výške. V takomto prípade spolocnost Invia nenesie zodpovednost za straty a škody, ktoré by zákazníkovi vznikli.
 • Rezervácie je možné až do doby zaplatenia letenky upravit, zmenit alebo zrušit bez poplatkov. Po vystavení letenky podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam taríf danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovat pred zaplatením a pred vystavením letenky. Invia si za prípadné zmeny a storna na už vystavených letenkách úctuje administratívny poplatok 30 Eur. Tieto poplatky sa úctujú k poplatkom stanovených leteckou spolocnostou. V prípade, že klient stornuje letenku, ktorá bola uhradená kreditnou kartou, je povinný na storno formulár uviest údaje kreditnej karty, na ktorú dáva automaticky Invia svoj súhlas na odúctovanie administratívneho poplatku za storno letenky. Celkovú ciastku, po odúctovaní storno poplatku letecká spolocnost vráti, v prípade, že letenka bola platená kreditnou kartou, klientovi priamo na kreditnú kartu, ktorú použil na úhradu predmetných leteniek. V každom prípade vrátené ceny letenky budú zo strany Invia od tejto ceny letenky odcítané všetky poplatky podla podmienok taríf danej letenky, poplatok za vystavenie letenky, administratívne poplatky, storno poplatky a manipulacné poplatky a klientovi bude vrátená o tieto poplatky znížená cena letenky. Klient s týmto postupom Invia vyjadruje svoj súhlas. V rezervácii pre jednotlivca nie je možné menit meno a priezvisko cestujúceho za žiadnych okolností (výnimkou sú nízkonákladové letecké spolocnosti, ktoré zmeny umožnujú za poplatok). Je možné len vytvorit novú rezerváciu podla aktuálnych cenových podmienok a podla aktuálnych dostupných letov. V prípade stornovania letenky v den jeho vystavenia, bude vrátená cena letenky, resp. platba poukazovaná na úcet klienta. Klient s týmto postupom Invia vyjadruje svoj súhlas.
 • U vybraného letu má klient možnost si priamo rezervovat sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spolocnosti a nie všetky lety a pre všetky tarify umožnujú automaticky si dopredu rezervovat miesto v lietadle.
 • Klient má taktiež možnost požiadat o špeciálny druh jedla. Nie všetky letecké spolocnosti poskytujú všetky druhy jedál, ktoré sú v ponuke na rezervacnom portáli Invia. Jedlo, ktoré si klient vyberie, bude vyžiadané a v prípade, že letecká spolocnost toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spolocnost toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené. Ak letecká spolocnost jedlo potvrdila alebo zamietla a z akého dôvodu, si klient môže po ukoncení rezervácie overit mailom alebo telefonicky na call centre.

III. Dorucovanie letenky a jej prevzatie

  • Letenky a ostatné produkty budú vystavené a odoslané klientovi ihned po úhrade ceny letenky, cím sa rozumie pripísanie celej ciastky za produkt vrátane všetkých dalších objednaných služieb a zliav na úcet Invia (vid clánok IV. týchto všeobecných obchodných podmienok).
  • Letenky a ostatné produkty budú klientom dorucené podla jeho výberu nasledujúcim spôsobom: E-mailom - systém automaticky overuje možnost vystavenia elektronickej letenky. Pokial je letenku možné vystavit elektronicky, bude táto letenka zaslaná klientovi elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri rezervácii letenky. Klient si toto potvrdenie elektronickej letenky môže vytlacit z emailov.Je povinnostou klienta minimálne 24 hodín pred odletom potvrdit svoj let na call centre Invia, resp. priamo u leteckej spolocnosti, pre prípad, že by letecká spolocnost zmenila cas odletu alebo let zrušila. Invia nenesie žiadnu zodpovednost za prípadné zrušené lety leteckou spolocnostou, alebo za zmenené casy odletov. V prípade zmien, alebo zrušenie letov, ktoré nastanú, resp. budú do Invia spolocnostami oznámené mimo otváracieho casu Invia.sk, prípadne nastanú menej než 24 hodín pred odletom, je klient povinný si prípadnú vzniknutú škodu vymáhat priamo od dopravcu, ktorého let si zakúpil.

IV. Podmienky úhrady ceny letenky

   • Klient môže letenky a ostatné služby hradit nasledujúcim spôsobom: BANKOVÝM PREVODOM / priamym VKLADOM na úcet alebo V HOTOVOSTI v kancelárii - na základe skôr zaslanej výzve k platbe. Klient môže celkovú sumu uhradit na úcet spolocnosti Invia uvedený na výzve k platbe / faktúre.
   • Klient je povinný ciastku uhradit poriadne a vcas, podla dátumu splatnosti jemu zdielanej spolocnosti Invia. Platba je uhradená v okamihu pripísania celkovej ciastky na akýkolvek úcet spolocnosti Invia uvedený klientovi alebo pri prevzatí ciastky poverenou osobou na pobockách Invia. V prípade nedodržania dátumu splatnosti si Invia vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie bez akéhokolvek nároku klienta na náhradu a vymáhania škody spôsobenej zrušením rezervácie, resp. na zmenu ceny letenky.
    Klient je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzat císlo faktúry.
   • Klient v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí s tým, aby Invia vyhotovila výzvu k platbe / faktúre elektronicky. Klient súhlasí s tým, aby mu takáto výzva bola zaslaná e-mailom.

V. Osobné údaje

 1. Nakladanie s osobnými údajmi zo strany spoločnosti Invia je popísaná v dokumente "Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov klientov".
 2. Ak nám poskytnete osobné údaje tretích osôb vyhlasujete, že od týchto osôb máte súhlas s odovzdaním ich osobných údajov spoločnosti Invia.

VI. Prehlásenie zákazníka

   • Klient potvrdzuje, že bol zoznámený so VŠEOBECNÝMI PREPRAVNÝMI PODMIENKAMI LETECKÝCH SPOLOCNOSTÍ a tieto podmienky akceptuje.
   • Zákazník berie na vedomie, že Invia nenesie žiadnu zodpovednost za okolnosti súvisiace s rezervovaným letom (oneskorenie, zrušenie letu, strata batožiny apod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešit daná letecká spolocnost ( prepravca).
   • Reklamáciu je potrebné zaslat písomne. Všetko je potrebné poslat na e-mail klientsky-servis@invia.sk, alebo doporucene na adresu sídla spolocnosti Invia.sk, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava. Invia.sk, s.r.o. je cestovnou agentúrou, teda podla zákona nezodpovedá za leteckou spolocnostou poskytnuté služby a taktiež nezodpovedá na ich meno za reklamáciu. Po obdržaní je reklamácia vybavená so zodpovedným subjektom, ktorý je povinný sa k nej vyjadrit do zákonom stanovenej lehoty.

VII. Záverecné ustanovenia

   • Dorucovanie písomností medzi klientom a Invia.sk sa uskutocnuje elektronicky na zadanú e-mailovú adresu klienta alebo poštou.
   • Vízové povinnosti a cestovné doklady. Cestujúci je povinný skontrolovat si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cielovej, ale taktiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pri vstupe do danej zeme povinné, poskytne na požiadanie call-centrum. Takisto ich môže klient nájst na www.mzv.sk. Invia.sk nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomostou o prípadných vízových náležitostiach.
    Vyplnením údajov a dokoncením rezervácie klient prehlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

VIII. Poznámka

   • Pre dopravu cestujúcich na linkách, u ktorých cielové letisko alebo zastávka leží v inej krajine, ako je krajina odletu, platí Varšavská zmluva, ktorá vo väcšine prípadov obmedzuje zodpovednost dopravcu za usmrtenie alebo ujme na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny.

IX. Podmienky dopravnej zmluvy

   • Pod výrazom "letenka" používaný v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súcastou sú tieto podmienky a poznámky; dopravcom rozumieme všetky letecké spolocnosti, ktoré dopravujú alebo sa zaväzujú dopravit cestujúceho alebo jeho batožinu podla tejto letenky alebo vykonávajú akékolvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. Varšavská zmluva je Zmluva o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, ktorá rieši otázky zodpovednosti leteckých prepravcov, podpísaná vo Varšave dna 12. októbra 1929 alebo rovnaká dohoda, pozmenená Haagským protokolom zo dna 28.septembra 1955, podla toho, ktorý z nich môže byt použitý.
   • Doprava, uskutocnená podla tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavskou zmluvou s výnimkou dopravy, ktorý v zmysle tejto dohody nie je pokladaná za "medzinárodnú dopravu".
    Pokial to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadi (i) ustanovenými uvedených v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súcastou ( a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch Amerických alebo Kanadou a ktorýmkolvek miestom mimo ich územia, na ktoré sa vztahujú tarify platné v týchto krajinách.
    Názov dopravcu môže byt na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka sú uvedené v tarifách, dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznacené vedla prvej skratky názvu dopravca v letenke; zmluvné zastávky sú miesta oznacené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byt vykonaná podla tejto letenky postupne niekolko dopravcov, sa považuje za jedinú úlohu.
   • Pri vystavovaní letenky na dopravcu na linkách iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku len ako jeho sprostredkovatel.
   • Akékolvek vylúcenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vztahovat na sprostredkovatela, zamestnanca a zástupcu dopravca a taktiež na každú osobu, ktorá lietadlo použila na dopravu, ako i na jeho sprostredkovatela, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.
   • Zapísané batožiny budú vydané držitelovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne nahlásit dopravcovi ihned po zistení škody a to najneskôr do siedmich dní odo dna prijatia batožiny; pri oneskorení musí byt stažnost uplatnená najneskôr do 21 dní od vydania batožiny. Pokial ide o vnútroštátnu prepravu, vid tarify alebo prepravné podmienky.
   • Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roku odo dna vystavenia, pokial nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifách dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podla tejto letenky podlieha zmene pred zaciatkom cesty. Dopravca má právo odmietnut dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.
   • Dopravca sa bude snažit podla svojich možností dopravit cestujúcich a batožinu co najrýchlejšie; casy uvedené v letových poriadkoch alebo kdekolvek inde nie sú zarucené a netvoria súcast tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dat zastúpit inými dopravcami, alebo použit iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmenit alebo vynechat miesta pristátia uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byt zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stiahnutie spojenia.
   • Cestujúci sa musia podriadit úradným cestovným predpisom, musia predložit výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musia sa dostavit na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo pokial nie je táto doba stanovená, dostatocne vcas, aby mohli byt vybavené formality súvisiace s odletom.
   • PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUT PREPRAVU KTOREJKOLVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LETENKY PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY ALEBO TARIFY, PREDPISY CI NARIADENIA PREPRAVCU.

X. Cierna listina leteckých spolocností

   • Nariadenie ES c.2111/2005 o vytvorení zoznamu Spolocenstvo uvádzajúceho leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu prevádzkovania leteckej dopravy, ukladá cestovným agentúram povinnost informovat cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu.
   • Uvedený zoznam dopravcov ("Black List") nájdete TU

Tieto Podmienky sú úcinné od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce Obchodné podmienky predaja leteniek.