Grécko Grécko

 • Cestovné doklady

  Občan SR môže od 1.5.2004 vstupovať a zotrvávať na území členských štátov EÚ bez zvláštnych obmedzení, a to len na základe platného cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti. Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačnej karty vydané po roku 1993, tzn. od vzniku Slovenskej republiky. Vodiči môžu od 1.5.2004 používať platný národný vodičský preukaz, medzinárodný vodičský preukaz už nebude gréckymi orgánmi vyžadovaný. Naďalej je požadovaný technický preukaz a zelená karta, ako doklad o poistení vozidla. 

  Zvieratá musia byť vybavené medzinárodným očkovacím preukazom.

 • Víza

  V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie /EHP sa každý štátny príslušník SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EÚ (tzv. voľný pohyb osôb), a to na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES, ktorý stanoví, že "každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zotrvávať na území členských štátov". Právo pobytu môže byť obmedzené len v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia. Pokiaľ bol slovenskému občanovi v minulosti napr. odcudzený cestovný doklad a dotyčný si nie je istý, či jeho doklad nebol zneužitý a z tohto dôvodu chce zistiť, či sa nenachádza na zozname osôb, ktoré nesmú na územie schengenského priestoru vstúpiť, je možné sa so žiadosťou v angličtine obrátiť na nasledujúce inštitúcie: DATA PROTECTION AUTHORITY, 8 Omirou str., 10564, Athens, Greece, tel. 003110/3352602-4-5, fax: 003110/3352617. Osobám, ktorým bol udelený zákaz vstupu na územie Grécka na základe administratívneho vyhostenia z dôvodu nezákonného vstupu, pobytu a práce, bol tento zákaz zrušený. Občania v národnej databáze nežiaducich osôb na základe súdneho rozhodnutia v gréckej národnej databáze naďalej zostávajú.

 • Colné a devízové predpisy

  Colné predpisy sú rovnaké ako v ostatných krajinách EÚ. Zakázaný je vývoz akýchkoľvek predmetov historickej hodnoty.