Francúzsko Francúzsko

 • Cestovné doklady

  Občan SR môže vstupovať a pobývať na území kontinentálneho Francúzska a ostatných členských štátov EÚ bez zvláštnych obmedzení. Pri ceste autom je nutný vodičský preukaz, technický preukaz (carte grise) a poistenie (carte verte).

 • Víza

  V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie/EHP sa každý štátny príslušník

  SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EÚ (tzv. voľný pohyb osôb), a to na základe čl. 18. Zmluvy o založení ES, ktorý stanovuje, že "každý občan Únie má právo slobodne se pohybovať a pobývať na území členských štátov".

  Právo pobytu môže byť obmedzené iba v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia.  Turistický a štúdijný pobyt je v kontinentálnom Francúzsku a zámorských departmantoch časovo neobmedzený. Pre zámorské územia Francúzska platí bezvízový styk na dobu kratšiu ako 30 dní. Pri pracovných a študijných pobytoch s možnosťou pracovať je potrebné vízum. Občan SR nemá v rámci turistického pobytu prihlasovaciu povinnosť. Pri kontrole neplnoletej osoby do 18 rokov cestujúci bez doprovodu dospelej osoby môžu francúzske úrady žiadať písomný súhlas rodičov s cestou do zahraničia.

 • Colné a devízové predpisy

  Od colných poplatkov je oslobodený neobchodný dovoz.

  Pri cestovaní so psom, mačkou, fredkou je nutný Európsky pas vydaný a vyplnený veterinárom. Okrem toho musí byť zviera identifikovateľné buď tetovaním alebo mikročipom a očkované proti besnote.

  Benzín je možné prevážať len v nádrži auta a v kanistri do množstva 10 l.  Dovoz a vývoz zvierat, rastlín, liekov? (okrem tých, ktoré zodpovedajú osobnej potrebe), zbraní a umeleckých predmetov sa riadi zvláštnymi predpismi. Pred cestou je žiadúce tiež sa informovať u francúzskeho zastupiteľského úradu a prípadne si vyžiadať príslušné povolenie.