Chorvátsko Chorvátsko

 • Cestovné doklady

  Platný cestovný pas, pričom chorvátske orgány vyžadujú, aby platnosť cestovného dokladu bola minimálne na dobu pobytu na území Chorvátska. Vzhľadom na to, že Chorvátsko umožňuje vstup na svoje územie aj na základe predloženého občianskeho preukazu občana SR, je možné ako cestovný doklad cestovania do Chorvátska fakticky použiť aj občiansky preukaz SR, ale pri cestovaní sa odporúča používať pas. 

  Pri cestách motorovými vozidlami je potrebný vodičský preukaz, technický preukaz od motorového vozidla a doklad o poistení - zelená karta, ktorá je vyžadovaná policajnými orgánmi všetkých štátov na trase do Chorvátska. 

  V prípade, že vodič nie je majiteľom vozidla, polícia môže požadovať overené prehlásenie majiteľa vozidla (v chorvátskom alebo anglickom jazyku), že vozidlo bolo požičané.

 • Víza

  Do Chorvátskej republiky môžu slovenskí občania cestovať za účelom turistiky s platným slovenským cestovným pasom alebo občianskym preukazom na dobu 90 dní bez víz. 

  Pracovníci hraničnej a cudzineckej polície Chorvátskej republiky pri vstupe na územie Chorvátskej republiky požadujú od cudzincov aj preukázanie finančných prostriedkov vo výške 100,- EUR na osobu a deň pobytu. V prípade, že si cudzinec uhradil hotelové ubytovanie alebo cestuje s cestovnou kanceláriou, je povinný preukázať 50,- EUR na osobu a deň, resp. potvrdenie z banky, cestovný šek, alebo medzinárodne platné kreditné karty, ktorými jednoznačne preukáže svoje finančné zabezpečenie. Takejto kontrole sa budú musieť podrobiť osoby, pri ktorých je predpoklad, že by mohli zneužiť pobyt na území Chorvátskej republiky za iným ako turistickým účelom. 

  V Chorvátskej republike platí prihlasovacia povinnosť pre cudzincov, a to do 24 hodín po prekročení štátnej hranice. Pri ubytovaní v hoteli, kempe alebo v súkromí zaisťuje prihlásenie turistov ubytovateľ. V ostatných prípadoch sa musí každý turista prihlásiť individuálne (na oddelení pre cudzincov polície Chorvátskej republiky). Tieto oddelenia sú v každej väčšej obci. 

  Doklad o prihlásení je nutné pozorne uschovať do doby opustenia územia Chorvátska, pretože ho chorvátske orgány pri odjazde z krajiny veľmi často vyžadujú. Chýbajúci doklad o prihlásení je tunajšou políciou posudzovaný ako priestupok, ktorý rieši Priestupkový súd peňažnou pokutou, prípadne väzením.

 • Colné a devízové predpisy

  Na hraničnom priechode nie je nutné deklarovať dovážané valuty, pokiaľ ide o čiastky zodpovedajúce dobe pobytu. 

  Dovoz potravín a nápojov do Chorvátskej republiky je limitovaný primeraným množstvom vzhľadom na dĺžku cesty a počet cestujúcich. Určenie tejto miery je v kompetencii colných orgánov. To znamená, že väčšie množstvo dovážaných potravín colná kontrola nemusí prepustiť, prípadne môže požadovať zaplatenie cla. 

  Colné predpisy Chorvátskej republiky povoľujú bezcolný dovoz predmetov osobnej potreby. Za tieto predmety sú podľa colného zákona považované výlučne predmety určené pre osobnú potrebu počas cesty a počas doby pobytu v zahraničí (odevy, obuv, predmety osobnej hygieny). Rovnako je možné doviesť (pre osobnú potrebu) 1 kameru (16 mm), 1 videokameru, 1 ďalekohľad, 1 magnetofón, 1 notebook, 1 osobný počítač, výstroj pre kempovanie (stan, apod.), 1 bicykel, 1 moped, športovú výstroj, výstroj pre športový rybolov, výstroj na potápanie, 1 príves, 1 plavidlo. 

  Vyššie uvedené predmety sa nahlásia na hraničnom priechode a po ukončení pobytu je nutné ich opäť vyviezť. Okrem vyššie uvedeného je možné bezcolne doviezť max. 200 ks cigariet alebo 20 cigár, 1 l tvrdého alkoholu, 2 l vína alebo iného podobného alkoholického nápoja, 50 ml parfumu. Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby mladšie 17 rokov. 


  Dovoz väčšieho množstva potravín podlieha sanitárnej kontrole na príslušnom hraničnom priechode. Jedná sa najmä o dovoz mlieka a mliečnych výrobkov, pečiva a cestovín, alkoholických a nealkoholických nápojov, cukrárskych výrobkov. Dovoz mäsa a mäsových výrobkov je zakázaný. 

  Všetky informácie na: Colná správa Chorvátskej republiky (tel.: 00385 1 6102333), www.carina.hr

  Dovoz drog a iných omamných látok do Chorvátska nie je dovolený. Trestné je aj užívanie drog. Ak chorvátska polícia tento priestupok zistí, páchateľ je potrestaný peňažnou pokutou a následne vyhostený so zákazom pobytu na území Chorvátska. 

  Psi a mačky v sprievode svojho majiteľa musia mať medzinárodný očkovací preukaz.