Taliansko Taliansko

 • Cestovné doklady

  platný cestovný doklad alebo preukaz totožnosti. Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačné karty vydané po roku 1993, tzn. od vzniku Slovenskej republiky.

 • Víza

  V súvislosti so vstupom SR do EÚ/EHP sa každý štátny príslušník SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EÚ ( tzv. voľný pohyb osôb ), a to na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES, ktorý stanoví, že ?každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zotrvávať na území členských štátov?.  Právo pobytu môže byť obmedzené len v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia. Pri pobyte do 3 mesiacov platí len registračná povinnosť pre ubytovateľov. Neplnoleté osoby môžu cestovať len v sprievode dospelých. Pri pobyte dlhšom ako 3 mesiace je potrebné požiadať o povolenie k pobytu / carta di soggiorno / na polícii v mieste pobytu. Pri pobyte za účelom zamestnania je potrebné k žiadosti o povolenie k pobytu priložiť okrem iného tiež pracovné povolenie.

 • Colné a devízové predpisy

  Obmedzené množstvá platia pre následujúce kategórie spotrebného tovaru:

  - 800 ks cigariet alebo 400 ks cigariet o váhe 3 g/ks alebo 200 ks dútníkov alebo 1 kg tabaku, alkoholické nápoje môžu dovážať osoby staršie 17 rokov (10 l alkoholických nápojov s obsahom vyšším ako 22%, 20 l alkoholických nápojov s obsahom nepresahujúcim 22 % alkoholu, 2 l ľahkých vín ), 90 l vína, z toho 60 l šumivého vína, 110 l piva

  Vyššie uvedené množstvá sú považované za obchodný dovoz.

  Dovoz benzínu v kanistri je zakázaný.

  Dovoz valút nie je obmedzený, vývoz hotovosti je obmedzený na čiastku 10.330,- Euro, nad zmienenú čiastku je potrebné vyplniť prehlásenie o dovoze/vývoze peňazí.