Poľsko Poľsko

 • Cestovné doklady

  Od 1.5.2004 platia pre občanov členských štátov EÚ a teda i občanov SR nové podmienky pre vstup do Poľskej republiky. Na prekročenie štátnej hranice je potrebný platný cestovný doklad alebo iný doklad potvrdzujúci totožnosť a občianstvo.

 • Víza

  Na pobyt do troch mesiacov sa nepožaduje povolenie na pobytu.

 • Colné a devízové predpisy

  Osoby prichádzajúce do Poľska z iného členského štátu majú právo jednorázovo doviezť bez cla veci zakúpené v priebehu cesty pod podmienkou, že sú určené na osobný úžitok a sú v obmedzenom množstve, napríklad maximálne:

  800 kusov cigariet
  200 kusov dútnikov
  1kg tabaku
  10 litrov destilátu
  20 litrov vermutu
  90 litrov vína (v tom maximálne 60 litrov perlivého)
  110 litrov piva

  Osoby, ktoré nedosiahli 17 rokov veku nemôžu prevážať alkohol a tabakové výrobky. Zaniká možnosť žiadať o vrátenie VAT (DPH) na tovar zakúpený v Poľsku.