Kuba Kuba

  • Cestovné doklady

    Pas musí byť platný ešte aspoň 6 mesiacov po predpokladanom návrate do vlasti.

  • Víza

    Pre vstup do krajiny je potrebný platný cestovný pas a príslušné vízum, o ktoré možno požiadať na veľvyslanectve v Bratislave. Starostlivo si uschovejte kópiu povolenia, ktoré vyplňujete pri vstupe do krajiny - pri odchode ho budú kontrolné orgány vyžadovať. Pri odlete z krajiny sa platí poplatok vo výške 25 CUC na osobu. V krajine platí prihlasovacia povinnosť.

    Pri vstupe na Kubu je každý návštevník povinný vyplniť štatistický lístok ( za dieťa do 14 rokov vyplňuje rodinný príslušník alebo spolucestujúci ). V tlačive sa uvádzajú osobné údaje a adresa, kde sa bude návštevník počas pobytu na Kube zdržiavať. Je potrebné si tento štatistický lístok dôsledne uschovať, pretože pri odchode z krajiny dochádza pri jeho strate k problémom s colnými orgánmi.

    V prípade, že si občan SR chce predĺžiť pobyt na Kube nad 30 dní (krátkodobý pobyt), je povinný požiadať na migračnom úrade podľa miesta bydliska, najmenej 3 dni pred uplynutím 30 - tich dní o predĺženie pobytu (platí max. doba predĺženia do 180 dní žiadateľ je povinný zaplatiť na kubánskom migračnom úrade poplatok vo výške 40,-USD za osobu za každý mesiac).