Bulharsko Bulharsko

 • Cestovné doklady

  Občania SR môžu vstupovať na územie Bulharska buď s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom. Každé dieťa, bez ohľadu na vek, musí byť držiteľom vlastného cestovného pasu. Odporúčame, aby si občania v dostatočnom časovom predstihu skontrolovali platnosť a neporušenosť cestovného dokladu, nakoľko v prípade neplatnosti cestovného dokladu im bude odopretý vstup na územie Bulharska. Cestovný doklad musí byť platný minimálne pri vstupe i výstupe z krajiny, pre občanov EÚ sa nevyžaduje dlhšia doba platnosti. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, tzv. vízových cudzincov, musí doba platnosti cestovného dokladu presahovať dobu platnosti udeleného víza minimálne o 3 mesiace.

  Sprievod cudzieho dieťaťa – resp. súhlas rodiča na cestu dieťaťa. Bulharské orgány nevyžadujú od občanov EÚ notársky osvedčený písomný súhlas rodičov, podmienkou však je, aby dieťa nebolo občanom Bulharskej republiky a malo vlastný platný cestovný pas. V zmysle vnútroštátnych právnych predpisov Bulharskej republiky sú bulharské orgány hraničnej kontroly oprávnené vyžadovať osvedčený písomný súhlas rodičov od osoby sprevádzajúcej cudzie dieťa len vo vzťahu k občanom Bulharskej republiky.

  Občianske preukazy na cestu do Bulharska je možné použiť aj pokiaľ sa tranzit uskutočňuje cez územie Srbska.

 • Víza

  Podmienky vstupu slovenských občanov do krajiny určuje bezvízový režim medzi oboma štátmi na dobu neprekračujúcu 90 dní v jednom polroku (platné od 08.07.2005) za podmienky, že počas pobytu nebude vykonávaná pracovná činnosť (dohoda č. 64/1996 Z.z.). 

  Tzv. štatistické karty s údajmi, či cudzinec pobudne na území Bulharska alebo ním bude len prechádzať, prestali byť vydávané v júli v roku 2003. Naďalej však platí pre cudzincov, ktorí cestujú s osobnou zbraňou. 

  Na hraničnom prechode dostanete pečiatku do cestovného dokladu, pokiaľ však doložíte len tranzit Bulharska, ste povinný prekročiť štátne hranice do 24 hodín. 

  Prekročenie dovolenej dĺžky pobytu je trestané vysokou pokutou či zákazom návštevy Bulharska na určitý čas. 

  Pri vstupe na územie Bulharska musíte preukázať potrebné finančné prostriedky na výdaje spojené s pobytom a taktiež opustením krajiny. 

  V mieste svojho pobytu je potrebné sa nahlásiť do 5 dní na príslušné oddelenie miestnej polície. Hotely a iné ubytovacie zariadenia splnia túto povinnosť za vás, taktiež ubytovateľ, v prípade, že využijete ubytovanie v súkromí. 

 • Colné a devízové predpisy

  Povolené limity na dovoz tabakových a alkoholických výrobkov pre občanov EÚ:Bez deklarácie je možné doviesť a vyviesť 800 ks cigariet, 400 ks malých cigár, 200 ks cigár, 1 kg tabaku; 10 litrov destilátu, 90 litrov vína (max. 60 litrov perlivého vína), 110 litrov piva; ďalej 2000 g kávy a 800 g extraktu z kávy, pokiaľ sú určené na osobnú spotrebu.

  Od 1.1.2009 boli zavedené limity na bezcolný dovoz paliva dovážaného do Bulharska v nádržiach cestných úžitkových vozidiel. V zmysle tohto opatrenia možno v štandardných nádržiach priviesť bez povinnosti uhradiť dovozné clo maximálne 200 litrov paliva.