Vietnam Vietnam

 • Cestovné doklady

  Slovenský občan musí mať platný cestovný pas s dobou platnosti najmenej 1 mesiac presahujúcou dobu požadovaného víza

 • Víza

  Pre občanov Slovenska je zavedená vízová povinnosť. Žiadosť o víza sa podáva na veľvyslanectve Vietnamu vo Viedni. Dieťa do 14 rokov, ak už je uvedené v žiadosti plnoletej osoby, nemusí žiadosť o víza podávať osobitne. Víza majú všeobecnú platnosť nie dlhšiu ako 6 mesiacov. Pri súkromných a obchodných cestách na pozvanie je potrebné, aby pozývajúce osoby predložili na správe pasov a víz MV Vietnamu (tzv. Správa A/18) pozvanie na návštevu. Veľvyslanectvo Vietnamu vyžaduje na základe vyplneného vízového dotazníka súhlas MV VSR na vydanie víza. Turistické vízum bez hostiteľského pozvania sa vydáva na dobu maximálne 15 dní na základe podanej žiadosti na predpísanom formulári, predloženého platného pasu a fotografií žiadateľa. Cudzinec je povinný pri vstupe alebo výstupe deklarovať peňažnú hotovosť vyššiu ako 3000,- USD (alebo ekvivalentnú hodnotu v inej valute) alebo 5 000 000,- VND.

 • Colné a devízové predpisy

  Možnosť bezcolného dovozu tovaru pre osobnú potrebu v objeme (počítané na jednu osobu staršiu 16 rokov): 2 l liehovín či vína, 3 l piva, 400ks cigariet, 100ks dútnikov, 500g tabaku, 5kg čaju, 3kg kávy a osobné šperky. Celková hodnota týchto predmetov by nemela presiahnuť hodnotu 300 USD. Elektroniku, valuty nad 7.000 USD, cenné kovy, drahokamy a videokazety je nutné deklarovať v colnom prehlásení v záujme bezkonfliktného odbavenia pri príjazde do VSR.
  Zákaz dovozu zbraní a munície, výbušnín, petárd, pornografických a "politicky závadných" materiálov, cigariet nad povolený limit, starožitností, drog a toxických materiálov.
  Zákaz vývozu starožitností bez povolenia Ministerstva kultúry VSR, vietnamskej meny, chránených živočíchov, plazov a operencov. Pri nákupu všetkých predmetov, ktoré by mohli byť pokladané za starožitnosti, je nutné si uschovať bločky pre prípadnú colnú kontrolu.

  Povinnosť preukázať dostatok finančných prostriedkov na pobyt vo Vietname nie je predpismi stanovená. Rovnako tak cudzinecké, ani devízové predpisy neupravujú povinnú výmenu valút.