Portugalsko Portugalsko

  • Cestovné doklady

    platný cestovný doklad alebo preukaz totožnosti. Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačnej karty vydané po roku 1993, tzn. od vzniku Slovenskej republiky. V prípade cesty motorovým vozidlom je potrebné mať aj technický a vodičský preukaz. V Portugalsku existuje prihlasovacia povinnosť - všetky ubytovacie zariadenia aj súkromné osoby, ktoré ubytovávajú cuzincov, majú povinnosť ohlásiť jeho pobyt a adresu do troch dní na predpísanom formulári. Ukončenie pobytu sa oznamuje identicky. Pokiaľ sa cudzinec ubytováva privátne, tak je nutné sa dostaviť najneskoršie do 3 dní na cudzineckú políciu k nahláseniu príjazdu do krajiny.

  • Víza

    Od občanov členských štátov EU nie je požadované.

  • Colné a devízové predpisy

    Predpisy nestanovujú žiadny limit na čiastku, ktorú je možné doviesť, cestujú z krajiny, ktorá nie je členom EU, staršia 17 rokov, môže bezcieľne doviesť 200 cigariet, jeden liter alkohol alebo dva litry vína či piva. Občania eu môžu bezcielne doviesť 800 cigariet a buď 10 litrov alkoholu, 20 litrov červeného vína prípadne 60 litrov šumivého vína, 90 litrov vína stolného alebo 110 litrov piva. Do Portugalska je zakázané dovážať čerstvé mäso.