Kazachstan Kazachstan

 • Cestovné doklady

  cestovný pas a vízum

 • Víza

  V prípade vstupu a pobytu nepresahujúceho 30 dní nepotrebujú od 1.1.2017 občania SR víza.

  Ak je plánovaný pobyt dlhší ako 30 dní vízum sa vyžaduje. K žiadosti o vízum nad 30 dní, je potrebné predložiť pozvanie zaregistrované Ministerstvom vnútra alebo Ministerstvom zahraničných vecí Kazachstanu. Kompetencie ministerstiev sú rozdelené v závislosti od typu víz. Vízum má formu nálepky do cestovného dokladu – platí pre vstup a pobyt na území Kazachstanu, vycestovanie z Kazachstanu, alebo tranzit územím Kazachstanu. Platnosť cestovného dokladu nesmie byť kratšia ako 3 mesiace odo dňa ukončenia platnosti víza.

 • Colné a devízové predpisy

  Obmedzenie množstva tovaru pri dovoze alebo vývoze nie je presne upravené. Pri dovoze valút je nutná ich deklarácia. Výška dovážanej čiastky peňazí nie je ohraničená. Vývoz peňazí do výšky 3000 USD je potrebné len deklarovať. Pokiaľ je vyvážaná čiastka vyššia, je nutné mať doklad o nadobudnutí peňazí, napr. potvrdenie z banky o nákupe alebo o výbere. Neexistuje povinnosť výmeny valút a nie je nutné preukazovať zaistenie finančných prostriedkov. Doviezť a vyviezť sa môžu osobné veci do 70 kg a do hodnoty 2 000 USD. Pokiaľ bude jedna z položiek prekročená, je vymeriavané clo vo výške 20% z ceny dovážaných (vyvážaných) vecí.  Povolené množstvo dovozu tovaru bez cla:

  cigarety max. 1000 kusov (5 kartónov),

  pivo max. 5 litrov,

  víno, tvrdý alkohol - dohromady max. 2 litre  Povolené množstvo vývozu tovaru bez cla:

  Presné číslo sa neuvádza a hovorí sa o vývoze tovaru pre osobnú potrebu, ale všeobecne platí 70 kg do hodnoty 2000 USD.

  Ryby jeseterovité a lososovité a kaviár len do 1 kilogramu.  Pri vstupe do krajiny nie je nutné preukazovať zaistenie finančných prostriedkov pre pobyt a neexistuje ani povinná zmena valút. Pri krátkodobom pobyte by nemala bez zvláštneho odôvodnenia vyvážaná čiastka peňazí prekročiť uvádzanú čiastku peňazí pri vstupe do krajiny.  Pri vývoze alebo dovoze živých zvierat alebo rastlín je vždy vyžadované veterinárne osvedčenie.