Bielorusko Bielorusko

 • Cestovné doklady

  Platný cestovný pas. 

  Cestujúci do Bieloruskej republiky musia na požiadanie predložiť dostatočné finančné prostriedky na osobu a deň pobytu v Bielorusku (ustanovenie neplatí pre tých, ktorí idú do Bieloruska k rodinným príslušníkom).

 • Víza

  Udeľovanie vstupných víz do Bieloruska na Medzinárodnom letisku Minsk je možné len v nevyhnutných prípadoch a za splnenia predpísaných podmienok na udeľovanie bieloruských víz, ktoré sú uverejnené na každej internetovej stránke zastupiteľského úradu Bieloruska v zahraničí. Hlavnou podmienkou je, aby pozývajúca organizácia, alebo bieloruský turistický operátor dopredu ohlásili na Medzinárodnom letisku Minsk príchod pozývaných hostí bez víz a požiadali o udelenie vstupných víz na letisku. Ďalej žiadateľ o vízum musí predložiť k žiadostí o vízum zdôvodnenie účelu cesty do Bieloruska, teda platné pozvanie pozývajúcej organizácie alebo osoby, prípadne voucher, zdravotné poistenie, finančné zabezpečenie a ubytovanie v Bielorusku.

  Od 12. júna 2015 môžu zahraniční turisti navštíviť známy bieloruský národný park „Belovežský prales“ už bez víz. Cudzinci sa môžu zdržať na území bieloruského národného parku Belovežský prales bez víz s platným cestovným pasom 3 dni.

  Od 23. augusta 2016 do 31. decembra 2017 možno s platným cestovným pasom na dobu 5 dní bez víz navštíviť turisticky zaujímavú oblasť Bieloruskej republiky - Avgustovský kanál.

 • Colné a devízové predpisy

  Preprava valút v hotovosti: 

  Pri prekračovaní hraníc Bieloruska je zvyčajne potrebné vyplniť bieloruské colné prehlásenie. Do Bieloruska sa smú bez potvrdenia o nákupe dovážať cudzie valuty bez obmedzenia čiastky. Je nutné uvádzať sumu dovážanej zahraničnej meny, obzvlášť potom voľne zmeniteľnej, vzhľadom na to, že orgány colnej kontroly venujú dovážanej zahraničnej mene zvláštnu pozornosť a v prípade prekročenia čiastky uvedenej vo vstupnom colnom prehlásení sú prevyšujúce valuty bez náhrady odobrané. Záväzné colné prehlásenie musí však byť učinené vždy, ak ide o čiastku prevyšujúcu ekvivalent 3.000 USD na osobu. Rovnako je možné hotovosť do výšky 3.000 USD z Bieloruska vyviezť bez potvrdenia o nákupe. V prípade prekročenia tejto sumy je nutné záväzné písomné prehlásenie. Čiastky prevyšujúce ekvivalent 10.000 USD je možné vyviezť len s povoľovacími dokladmi vydanými splnomocnenou bankou Bieloruska. 

  Cennosti a drahé veci (napr. počítače) je vo vlastnom záujme vhodné do colného prehlásenia uviesť vždy, čím sa cestujúci vyhne prípadným problémom pri vycestovaní z Bieloruskej republiky. Potvrdené colné prehlásenie je potrebné mať pri výjazde pri sebe. To znamená, že je potrebné vyplniť prehlásenia dve - jedno sa odovzdá pri vstupe na územie Bieloruska a druhé (potvrdené) si cestujúci nechá pri sebe. 

  Dovoz do Bieloruskej republiky: 

  Bez zaplatenia cla je povolený dovoz osobného majetku do váhy 50 kg a ceny do 1.000 EUR, dopravného prostriedku dočasne dovážaného cudzincami pracujúcimi v Bielorusku, poprípade na dobu do troch mesiacov, neobchodný tovar dovážaný cudzincami pracujúcimi v Bielorusku či ich rodinnými príslušníkmi. Bezcolne je možné tiež doviezť max. 1 liter alkoholických nápojov, 1 liter vína, 200 kusov cigariet alebo 200 gramov tabaku na osobu staršiu ako 18 rokov, ďalej 5 kusov šperkov, 1 kus náramkových hodiniek, 3 kusy odevu z prírodnej kože či kožušiny a 4 kusy pneumatík. Je nutné, aby turisti striktne dodržiavali najmä dovážané a vyvážané množstvo alkoholu a tabakových výrobkov. 

  Je zakázaný dovoz zbraní a streliva (v zvláštnych prípadoch - napr. športové súťaže - je potrebné povolenie centrálnych orgánov, nie ZÚ), narkotických a psychotropných látok, zariadení pre fajčenie ópia a hašišu, tlačových a audiovizuálnych materiálov alebo iných nosičov s pornografickým obsahom a s informáciami, ktoré môžu poškodiť záujmy Bieloruska. 

  Vývoz z Bieloruskej republiky: 

  Je zakázaný vývoz narkotických a psychotropných látok, tlačových a audiovizuálnych materiálov alebo iných nosičov s pornografickým obsahom a s informáciami, ktoré môžu poškodiť záujmy Bieloruska. Ďalej je zakázaný vývoz umeleckých predmetov a starožitností, rastlín a živočíchov zapísaných do Červenej knihy Bieloruskej republiky. Podľa doterajšieho povoľovania dovozu/vývozu zbraní do/z Bieloruska vrátane tranzitných ciest občanov SR trvale žijúcich na území SR s legálne držanými zbraňami (vlastníctvo zbrojných pasov), sa povolenie vzťahuje len na športovcov zúčastňujúcich sa medzinárodných súťaží (oficiálne pozvanie Ministerstva športu a turistiky), poľovníkov oficiálne pozvaných na lov prostredníctvom Zväzu bieloruskej spoločnosti poľovníkov a rybárov alebo iné poľovnícke organizácie.