Lotyšsko Lotyšsko

 • Cestovné doklady

  K cestám do Lotyšska potrebuje občan SR cestovný pas, alebo občiansky preukaz. Platnosť pasu musí byť o 2 mesiace dlhšia než predpokladaný dátum ukončenia pobytu v krajine. V pase musia byť najmenej dve voľné strany na zaevidovanie vstupu a výstupu z krajiny. Deti musia mať svoj vlastný pas, alebo v prípade zapísania v pase rodiča tam musí byť vlepená aj ich fotografia. Ak dieťa cestuje samo, musí mať notársky overenú plnú moc rodičov, že s tou cestou súhlasia.

 • Víza

  Medzi SR a Lotyšskom platí dohoda o bezvízovom styku, na základe ktorej sa môžu slovenskí občania zdržiavať v krajine počas 90 dní v jednom polroku (dni jednotlivých pobytov sa sčítavajú, prekročenie sa trestá). V Lotyšsku nie je prihlasovacia povinnosť.

  K cestám do Lotyšska potrebuje občan SR cestovný pas, alebo občiansky preukaz. Platnosť pasu musí byť o 2 mesiace dlhšia než predpokladaný dátum ukončenia pobytu v krajine. V pase musia byť najmenej dve voľné strany na zaevidovanie vstupu a výstupu z krajiny. Deti musia mať svoj vlastný pas, alebo v prípade zapísania v pase rodiča tam musí byť vlepená aj ich fotografia. Ak dieťa cestuje samo, musí mať notársky overenú plnú moc rodičov, že s tou cestou súhlasia.

  Pri vstupe do Lotyšska je cudzinec povinný preukázať sa zdravotným poistením, kryjúcim náklady na jeho liečbu v krajine, alebo dopravu do štátu trvalého pobytu. Zvláštnym vládnym nariadením bola platnosť tohto zákona dočasne pozastavená v prípade, ak medzi oboma štátmi existuje bezvízová dohoda (platí aj pre občanov SR).

 • Colné a devízové predpisy

  Colné a devízové predpisy Pre občanov tretích krajín (nie členov EÚ) je neobchodný dovoz do Lotyšska limitovaný sumou 550 USD. Z jedného druhu tovaru je možné viezť maximálne 3 kusy. Alkohol, tabak a tabakové výroby môžu viezť len osoby staršie ako 18 rokov, na osobu možno doviezť maximálne 1 liter alkoholu, 2 litre vína a 5 litrov piva, 200 ks cigariet, 20 ks cigár a 200 g tabaku. Nealkoholické nápoje možno doviezť na osobu celkom 12 litrov a 1 kg kávy. Pri dovoze nadlimitného množstva neobchodného tovaru je potrebné vyplniť na hranici colnú deklaráciu. Do Lotyšska je zakázané dovážať bez povolenia zbrane a strelivo, výbušniny, chemikálie, narkotiká a psychotropné látky, pornografiu a čistý lieh.

  Pri vývoze umeleckých a antikvariátnych predmetov, ktoré sú staršie ako 50 rokov je potrebné mať povolenie Ministerstva kultúry Lotyšska, pri vývoze trofejí a kožušín povolenie Lesnej správy. Pašovanie sa trestá sadzbou do 10 rokov.

  Dovoz valút nie je obmedzený. Nepožaduje sa ani preukazovanie hotovosti na hraniciach. Pri prevoze zvierat je potrebné mať na každé medzinárodný certifikát a očkovací preukaz. Pre občanov SR platia pri vstupe do LoR obmedzenia, dané predpismi EÚ.