Ku dňu 31. 8. 2020 sme poskytovania služby FAKTOR 100 ukončili. Ďakujeme za pochopenie.

FAKTOR 100 Vám garantuje odchod na dovolenku

Invia prináša na slovenský trh exkluzívne garanciu FAKTOR 100, revolúciu v nákupe dovolenky! Vďaka FAKTOR 100 sa Váš nákup dovolenky stane najbezpečnejším nákupom dovolenky na Slovensku! Je to vďaka jedinečnej vlastnosti garancie FAKTOR 100, ktoré úplne pokrýva riziko spojené s nákupom dovolenky a následným neuskutočnením z dôvodu úpadku organizujúcej cestovnej kancelárie.

FAKTOR 100 - záruka na vrátenie peňazí do 30 dní a v plnej výške

Unikátna garancia FAKTOR 100, ktorá garantuje spoločnosť AXA-ASSISTANCE, zaručuje, že v prípade krachu organizujúcej cestovnej kancelárie klient obdrží späť 100 % svojich uhradených peňazí najneskôr do 30 dní! A teda má aj naďalej dosť času, aby si mohol kúpiť nový zájazd u inej CK a užiť si v pokoji svoju dovolenku.

Vďaka FAKTOR 100 už nebudete čakať niekoľko mesiacov na výplatu Vašich peňazí za zrušenú dovolenku, navyše BEZ OBÁV akú čiastku dostanete späť. Invia Vám vyplatí vždy celú sumu Vášho zájazdu a to vo forme poukazu na nákup služieb u Invia, ktorý má platnosť 1 rok a nie je vymeniteľný za hotovosť.

FAKTOR 100 - len v Invia

Nikto iný, okrem Invia neponúka na Slovensku túto unikátnu a jedinečnú ochranu klientov proti rizikám spojeným s prípadným krachom organizujúcej cestovnej kancelárie! Iba u Invia si tak môžete vybrať bez obáv zájazd od viac ako 300 cestovných kancelárií a nemusíte sa báť akýchkoľvek ťažkostí pri ich prípadnom krachu.

FAKTOR 100 - dvojité istenie Vašej dovolenky

FAKTOR 100 Vám zaručuje 100% istotu, že svoje finančné prostriedky za neuskutočnený zájazd obdržíte späť v plnej výške a navyše veľmi rýchlo. Bohužiaľ súčasná legislatíva negarantuje klientom skrachovaných cestovných kancelárií, že dostanú späť všetky finančné prostriedky. Pokiaľ nie je organizujúca cestovná kancelária poistená dostatočne, tak klientom často hrozí, že o svoje peniaze prídu. S FAKTOR 100 sa Vám toto už nikdy nestane. Invia Vám vyplatí plnú cenu zájazdu aj v prípade, že je cestovná kancelária podpoistená. Nákup dovolenky s garancií FAKTOR 100 je tak najbezpečnejší spôsob nákupu dovolenky na Slovensku.

S FAKTOROM 100 vždy odídete na dovolenku

Faktor 100 Vám garantujeme odchod na Vašu dovolenku a to aj v prípade krachu organizujúcej CK. Ak ste už v cieľovej dovolenkovej destinácii a Vaša CK sa dostane do problémov, potom sa o Vašu repatriáciu a ďalšie náležitosti musí postarať poisťovňa, u ktorej bola skrachovaná CK poistená, a to bez ohľadu na sumu, na akú bola CK poistená. Táto povinnosť poisťovne vyplýva zo zákona.

Ako uplatniť FAKTOR 100 v prípade problémov CK?

V prípade, že sa predsa len stane, že organizujúca cestovná kancelária skrachuje, zamestnanci Invia kontaktujú všetkých svojich klientov s informáciami o tom, čo sa stalo, ako majú postupovať a vysvetlia im možnosti na získanie svojich peňazí za neuskutočnený zájazd späť v čo najkratšom čase. Každému klientovi bude ponúknuté využitie garancie FAKTOR 100, ktoré dáva klientom 100% záruku vrátenia všetkých uhradených prostriedkov a ktoré Invia dáva zadarmo ku každému predanému zájazdu bez akýchkoľvek "ALE"! Ak klient nemá záujem a chce sa spoliehať na to, že si svoje peniaze vymôže po poisťovni skrachovanej CK sám, nemusí ponuky FAKTOR 100 využiť.

Ak klient FAKTOR 100 chce využiť , stačí podpísať v dvoch kópiách zmluvu, na základe ktorej Invia od klienta prevezme pohľadávku voči poisťovni skrachovanej CK, doložiť originál cestovnej zmluvy a originál dokladu o zaplatení. Iba u Invia je nákup dovolenky bez akýchkoľvek rizík!

 

Obchodné podmienky programu „FAKTOR 100“

Cestovná agentúra Invia.sk, s.r.o. (ďalej len „Invia“) ako autorizovaný predajca zájazdov ponúka zájazdy cestovných kancelárii (ďalej tiež „CK“), ktoré sú poistené proti úpadku podľa zákona č. 170/2018 Z.z., o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade úpadku organizujúcej cestovnej kancelárie má klient nárok na poistné plnenie zo strany poisťovne, u ktorej bola organizujúca cestovná kancelária poistená.

Úpadkom cestovnej kancelárie je v súlade s ustanovením zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skutočnosť, kedy má cestovná kancelária viac veriteľov, má peňažné záväzky po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti a tieto záväzky nie je schopná plniť; ak cestovná kancelária zastaví platby podstatnej časti svojich peňažných záväzkov alebo ich neplní po dobu viac ako 3 mesiace po lehote splatnosti alebo nie je možné dosiahnuť uspokojenie niektorej zo splatných peňažných pohľadávok, výkon rozhodnutí či exekúcie, má sa za to, že nie je schopná dlhšiu dobu plniť svoje splatné peňažné záväzky; úpadkom je aj skutočnosť, ak je cestovná kancelária predĺžená. O predĺženie ide vtedy, ak má viac veriteľov a súhrn jej záväzkov prevyšuje hodnotu jej majetku.

Ohlásenie úpadku – deň, ktorý je uvedený v registri úpadcov vedenom na www.ru.justice.sk ako deň podania návrhu na zahájenie insolventného konania na majetok cestovnej kancelárie a ak nebol podaný návrh na zahájenie insolventného konania, považuje sa za deň ohlásenia úpadku deň, kedy cestovná kancelária verejne oznámi alebo inak oznámi svojim zákazníkom alebo verejnosti, že nie je schopná plniť svoje záväzky.

Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Invia zakúpila zájazd od cestovnej kancelárie. Klient je zároveň na zmluve o zájazde uvedený ako objednávateľ a je v prípade úpadku organizujúcej cestovnej kancelárie príjemcom poistného plnenia zo strany poisťovne, u ktorej bola organizujúca CK poistená proti úpadku.

Program FAKTOR 100 (ďalej len „FAKTOR 100“) sa vzťahuje na všetky zájazdy v ponuke Invia, organizovanej slovenskými cestovnými kanceláriami. V rámci programu FAKTOR 100 môže klient svoju pohľadávku voči poisťovni, u ktorej je CK v úpadku poistená postúpiť Invia, kedy mu bude vyplatené protiplnenie formou voucheru na služby Invia v hodnote postúpenej pohľadávky. FAKTOR 100 sa nevzťahuje na tie služby, ktoré nespĺňajú zákonnú definíciu zájazdu.

Podmienky využitia programu FAKTOR 100:

 1. V prípade, že klient Invia chce využiť FAKTOR 100, je povinný prihlásiť sa do programu FAKTOR 100 najneskôr do 30 dní od vzniku „úpadku CK“. Prihlásenie klient vykoná prostredníctvom kontaktnej osoby Invia.
 2. Poskytnuté plnenie v rámci programu FAKTOR 100 zodpovedá aktuálnej výške pohľadávky Klienta voči organizujúcej CK za objednaný zájazd, ktorý sa v dôsledku úpadku organizujúcej CK neuskutočnil alebo neuskutoční.
 3. Invia za pohľadávku poskytuje plnenie výhradne vo forme voucheru na služby Invia, pričom voucher má platnosť 1 kalendárny rok od jeho vystavenia, je vystavený na meno objednávateľa zájazdu, ktorý sa v dôsledku úpadku organizujúcej CK neuskutoční a je neprenosný.
 4. Voucher, ktorý je vystavený v rámci programu FAKTOR 100 je možné využiť na kúpu zájazdu, ubytovania alebo leteniek z ponuky Invia. Voucher vystavený v rámci programu FAKTOR 100 nie je možné využiť na úhradu poistenia, parkovania, alebo pre nákup iného voucheru.
 5. Ak sa klient rozhodne pre využitie FAKTOR 100, uzavrie s Invia Zmluvu o postúpení pohľadávky. Návrh tejto zmluvy pripraví Invia a zašle ho klientovi. Postupovaná pohľadávka bude zodpovedať sume, ktorú klient podľa uzatvorenej Zmluvy o zájazde uhradil ako časť alebo celú cenu zájazdu, ktorý sa v dôsledku úpadku CK neuskutoční alebo neuskutočnil. Zmluvou o postúpení pohľadávky postúpi klient pohľadávku Invia, na ktorú prejdú jeho práva aj povinnosti, ktoré má voči organizujúcej CK, respektíve poisťovni, u ktorej je organizujúca CK poistená proti úpadku. Súčasne so Zmluvou o postúpení pohľadávky klient podpíše Oznámenie o postúpení pohľadávky, ktoré potom Invia zašle poisťovni a naďalej s touto bude jednať výlučne Invia.
 6. Klient sa zaväzuje riadiť sa pokynmi pracovníkov Invia a dodať pri podpise Zmluvy o postúpení pohľadávky originály všetkých podkladov, ktoré Invia bude vyžadovať. Pre zaradenie do programu FAKTOR 100 je vyžadovaný originál zmluvy o zájazde, originál dokladu o zaplatení (obzvlášť v prípadoch bankových prevodov, potvrdenie od banky o realizácii transakcie vrátane pečiatky a podpisu od pracovníka banky – nie sú akceptované automaticky generované podpisy a pečiatky), 3x podpísané vyhotovení Zmluvy o postúpení pohľadávky (ďalej len ZPP) a 1x podpísané Oznámenie o postúpení pohľadávky (ďalej len OPP).
 7. Náklady na zaobstaranie všetkých originálov požadovaných dokumentov (napr. dokladov o platbe) znáša klient.
 8. Akonáhle Invia obdrží od klienta podpísanú ZPP a doklady podľa odstavca 6 a doručí vystavenej voucher klientovi.
 9. Vystavený voucher môže ako objednávateľ novej služby využiť len osoba, ktorá je uvedená na voucheri ako jeho držiteľ. Využitie inou osobou nie je možné.
 10. V prípade, že úhrada zájazdu (alebo jeho časti) ktorý sa v dôsledku úpadku organizujúcej CK neuskutočnil, bola vykonaná z účtov osôb odlišné od objednávateľa zájazdu (teda osoby, ktorá nie je na ZPP uvedená ako „postupca“) je klient pro postúpení povinný doložiť aj súhlas majiteľa účtu s vystavením voucheru na meno klienta.
 11. V prípade, že úhrada zájazdu (nebo jeho časti) bola vykonaná formou príspevku od zamestnávateľa, je pohľadávkou pre účely ZPP v rámci programu FAKTOR 100 len hodnota finančných prostriedkov, ktoré vynaložil klient. Zaostávajúcu časť pohľadávky, ktorú za klienta uhradil na zájazd organizujúcej CK zamestnávateľ, uplatňuje klient voči poisťovni organizujúcej CK.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2020 a nahrádzajú predchádzajúce verzie podmienok programu FAKTOR 100. Prihlásením do programu FAKTOR 100 klient potvrdzuje, že bol so znením týchto podmienok oboznámený, sú pre neho zrozumiteľne a výslovne ich prijíma.