Moldavsko Moldavsko

 • Cestovné doklady

  Pri ceste do/cez MD je pri predložení žiadosti o vízum, okrem predloženia iných dokumentov, potrebný platný podpísaný cestovný pas, ktorého platnosť prekračuje minimálne o 6 mesiacov dobu predpokladaného posledného dňa pobytu, resp. tranzitu územím Moldavska, ďalej fotografiu a uhradiť správny poplatok za vízum.

 • Víza

  Medzi SR a Moldavskou republikou platí Dohoda medzi vládou SR a vládou Moldavskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov zo dňa 21. 2. 2000. V súlade s čl. 1 tejto dohody môžu občania štátov zmluvných strán, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržať sa tam bez víz 90 dní. V súlade s čl. 2 ods. 1 môžu občania štátu jednej zmluvnej strany, držitelia diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú pracovníkmi svojich diplomatických alebo konzulárnych úradov, oficiálnych zastúpení, ako aj medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, pricestovať, vycestovať a zdržiavať sa na území štátu druhej zmluvnej strany počas výkonu ich práce bez víz.

  Pre ostatných občanov SR a Moldavska platí obojstranný vízový režim. Pricestovať na územie Moldavskej republiky je možné s platným cestovným pasom, v ktorom je udelené vízum. Moldavská republika nemá v SR vlastné diplomatické zastúpenie a pre SR je akreditované Veľvyslanectvo Moldavskej republiky v Budapešti. Vízum je však možné si vybaviť i na ktoromkoľvek inom konzulárnom oddelení ZÚ Moldavska.

 • Colné a devízové predpisy

  Všetky informácie o colných a devízových predpisoch Moldavska je možné nájsť na webovej stránke www.docs.md alebo na stránke Colného riaditeľstva Moldavska www.customs.md. (Tel. číslo na telefónnu ústredňu Colného riaditeľstva Moldavska je 00373-22/543760, 549480). Úprava dovozu a vývozu tovaru do/z Moldavska fyzickými osobami je zakotvená v zákone č. 1569-XV 20.12.2002 o dovoze do Moldavskej republiky a vývoze z jej územia tovaru fyzickými osobami, v Colnom zákonníku Moldavska a iných normatívnych aktoch upravujúcich prepravu tovaru cez colnú hranicu. Dovoz a vývoz valuty fyzickými osobami upravujú normatívne akty Národnej banky Moldavska.

  Bez cla môže fyzická osoba dovážať do Moldavska veci osobnej potreby (osobný odev, obuv, kozmetika, parfuméria hygienické potreby a lieky, potraviny v množstve postačujúcom na osobnú potrebu), ako i iný tovar, colná hodnota ktorého neprevyšuje 200 EURO, a ktoré neslúži na obchodnú alebo výrobnú činnosť.

  V súlade s vyššie uvedeným zákonom č. 1569-XV môžu fyzické osoby v ústnej forme deklarovať colnému orgánu nasledovný tovar:
  1. veci osobnej potreby, dovážané do Moldavska
  2. iný tovar dovážaný do Moldavska, colná hodnota ktorého nie je väčšia ako 200 EUR, a ktorý neslúži na obchodnú alebo výrobnú činnosť
  3. tovar vyvážaný z Moldavska, colná hodnota ktorého neprevyšuje 1000 EUR, a ktoré neslúži na obchodnú alebo výrobnú činnosť

  Vo vyššie citovanom zákone je špeciálne upravená i otázka dovozu/vývozu do/z Moldavska predmetov a bižutérie z drahých kovov, kultúrnych hodnôt, ako i dopravných prostriedkov.

  Na dovoz valút platia obmedzenia. Pri dovoze čiastky do 5.000 USD stačí ústna deklarácia, pri čiastke vyššej ako 5.000 USD je nutné vyplniť colnú deklaráciu.

  Pre dovoz a vývoz živých zvierat je potrebné platné veterinárne osvedčenie. Pre dovoz a vývoz rastlín sa vyžaduje fytosanitárne osvedčenie.

  Cudzinci môžu doviesť/vyviesť do/z Moldavska 1 l tvrdého alkoholu, 5 l piva, 200 ks cigariet.